Zarządzenie Nr 55/15 z dnia 2015-06-10 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu publicznego

Data wydania 2015-06-11
Tytuł Zarządzenie Nr 55/15 z dnia 2015-06-10

IG.0050.55.2015.MK

 

 

Zarządzenie Nr  55/15

Burmistrza  Michałowa

  z  dnia  10 czerwca   2015 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu publicznego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r. poz. 518, 659, 805, 822, 906), Uchwały Nr VIII/45/15 Rady Miejskiej w Michałowie  z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie  okreslania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiacych własność Gminy  Michałowo oraz  ich wydzierżawiania lub wynajmowania na cza ozanaczony dłuższy niz 3 lata lub na czas nieoznaczony(Dz.Urz. Woj. Podl. z dnia 30.04.2015r. poz. 1477)  zarządzam, co następuje:

§1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości z zasobu Gminy Michałowo, szczegółowo opisane w wykazie stanowiacym załącznik będący integralną częśćią  niniejszego zarządzenia.

§2. Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu nastapi po upływie 6-ciu tygodni, podczas których niniejsze zarządzenie będzie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego, w miejscowości, na terenie której położone są nieruchomości oraz na stronie internetowej pod adresem bip.ug.michalowo.wrotapodlasie.pl, a informacja o tym ukaże się w prasie.

§3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego.

§4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                          Burmistrz  Michałowa

                                                                                                                      Włodzimierz Konończuk

                                                                                             


                                                                                                         

                                                                                                Załącznik do Zarządzenia Nr  55/15

                                                                                                           Burmistrza Michałowa

                                                                                                           z dnia 10 czerwca 2015r.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  w trybie przetargu publicznego:

 

  1. Kuryły: dz. nr 174/3 o pow. 0,2800ha, kw BI1B/00158922/9, działka niezabudowana o kształcie prostokąta, położona w otoczeniu gruntów rolnych, zabudowy zagrodowej i gruntów leśnych, (brak bezpośredniego dostepu do drogi gminnej). Brak obowiazującego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku – tereny rolne.

      Cena wywoławcza brutto: 4 000,00 zł plus opłaty manipulacyjne(szacunek i wyrys) 580,50 zł;

      Zwolnienie z podatku VAT – użytki sklasyfikowane jako rolne;

 

  1.   Łuplanka Stara i Nowa: dz. nr  401 o pow. 0,3500ha, Kw BI1B/00069707/5, działka niezabudowana o kształcie wydłużonego prostokąta, w otoczeniu zabudowy zagrodowej i gruntów rolnych, dojazd z drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej (ulica), w strefie oddziaływania sieci elektrycznej i wodociągowej. Brak obowiazującego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku –  ½ tereny budowlane a  ½ tereny rolne.

            Cena wywoławcza brutto:  9 600,00zł plus opłaty manipulacyjne (szacunek i wyrys)  580,50 zł;

            Zwolnienie z podatku VAT – użytki sklasyfikowane jako rolne;

 

  1. Potoka: dz. nr 193/1 o pow. 0,2620 ha, Kw BI1B/00062413/8, działka niezabudowana o kształcie prostokątnym, w otoczeniu zabudowy zagrodowej i gruntów rolnych, dojazd z drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej, w strefie oddziaływania sieci elektrycznej i wodociągowej. Brak obowiazującego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  -zabudowa  zagrodowa.

            Cena wywoławcza brutto: 14 000,00 zł plus koszty manipulacyjne (szacunek i wyrys) 580,50 zł;

            Zwolnienie z podatku VAT – grunty sklasyfikowane jako rolne;

 

  1. Potoka: dz.nr 193/3 o pow. 0,1689ha i 194 o pow. 0,1400ha o łącznej pow. 0,3189ha,  Kw BI1B/00062413/8, nieruchomość niezabudowana o kształcie prostokątnym, w otoczeniu zabudowy zagrodowej i gruntów rolnych, dojazd z drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej,w strefie oddziaływania sieci elektrycznej i wodociągowej. Brak obowiazującego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  -zabudowa  zagrodowa.

            Cena wywoławcza  brutto: 17 000,00 zł plus koszty manipulacyjne(szacunek i wyrys) 580,50 zł;

            Zwolnie z podatku VAT- grunty sklasyfikowane  jako rolne;

 

  1.   Supruny-Koleśno: dz. nr 171/2 o pow. 0,0800ha, kw BI1B/00117202/7, działka o kształcie prostokąta, niezabudowana porośnięta samosiewami drzewostanu mieszanego, położona w strefie ochrony Krajobrazu Dolina Narwi, otoczenie stanowią grunty rolne oraz zabudowa zagrodowa, w strefie oddziaływania energii elektrycznej (brak bezpośredniego dostepu do drogi publicznej). Brak obowiazującego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku – „zabudowa zagrodowa”

 Cena wywolawcza brutto: 3 500,00 zł plus koszty manipulacyjne(szacunek i wyrys) 580,50 zł;

     Zwonienie z podatku VAT- grunty skalasyfikowane jako rolne;

       

  1. Zaleszany: dz.nr 500/2  o pow.0,1200ha, Kw BI1B/00069702/0,  działka o kształcie prostokąta, niezabudowana z nielicznymi zakrzczeniami, położona w otoczeniu  gruntów rolnych oraz zabudowy zagrodowej, (brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej). Brak obowiazującego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku – „zabudowa zagrodowa”. 

Cena wywoławcza brutto: 4 200,00 zł plus koszty manipulacyjne(szacunek i wyrys) 580,50 zł;

Zwonienie z podatku VAT- grunty sklasyfikowane jako rolne.

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-06-11

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-06-11

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-06-11