Data wydania 2011-06-16
Tytuł Zarządzenie Nr 47/11 z dnia 2011-06-10
ZARZĄDZENIE  NR 47/11
BURMISTRZA MICHAŁOWA
z dnia  10 czerwca 2011 roku
 
            w sprawie nabycia nieruchomości  na rzecz Gminy Michałowo położonej w obrębie Michałowo.
 
            Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651), Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie określenia zasad nabycia , zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata,   z a r z ą d z a  się, co następuje:
 
            § 1. Nabyć do gminnego zasobu nieruchomości - nieruchomość położoną w obrębie  29 Michałowo, oznaczoną numerem geodezyjnym 871 o pow. 0,0090ha przeznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną - ul. Strzelecką.
 
   
§ 2. Niniejsze zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie na okres 21 dni, a informacja o wywieszeniu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.
 
            § 3. Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, wartość nieruchomości gruntowej opisanej w § 1 niniejszego zarządzenia ustala się na kwotę: 2 840 zł zł (słownie: dwa tysiące osiemset czterdzieści złotych).
 
            § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycjo – Geodezyjnego.
 
            §   5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
                                                                                                          B U R M I S T R Z
 
                                                                                                             Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-06-16

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-06-16

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-06-16