Data wydania 2012-06-06
Tytuł Zarządzenie Nr 151/12 z dnia 2012-06-06
IG.0050.151.2012.MK
Zarządzenie Nr 151/12
BURMISTRZA Michałowa
 z dnia 6 czerwca 2012 roku
   w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie 29 Michałowo.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zm.), Uchwały NrXXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dluższy niż trzy lata, Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008 roku, w sprawie zmiany Uchwały NrXXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dluższy niż trzy lata i w wykonaniu Uchwały Nr XVII/160/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie 29 Michałowo zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości gruntowe stanowiące włąsność Gminy Michałowo położone w obrębie 29 Michałowo, oznaczone numerami geodezyjnymi:
      a) 173/1 o pow. 0,1672 ha;
       Cena nieruchomości: 37 000 zł netto;
 
      b) 173/2 o pow. 0,1672 ha;
       Cena nieruchomości: 38 400 zł netto;
 
      c) 175/1 i 176 o łącznej  pow. 0,1221 ha;
       Cena nieruchomości: 35 800 zł netto;
 
       d) 169 o pow. 0,0517ha;
       cena nieruchomości: 9 500 zl netto;
 
 e) 311/4 o pow. 0,0669ha;

 cena nieruchomości: 19 500 zł netto;

§ 2.Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospdarowania Przestrzennego miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą  Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 2005 roku, przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową  jenorodzinną.

§ 3.            Wyżej wymienionym nieruchomościom o nr: 173/1, 173/2, 175/1, 176 i 169  prowadzona jest ksiega wieczysta przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych  Kw  Nr BI1B/00050121/7, a nieruchomości 311/4 - Kw 15679.

 § 4.            Zarzadzenie niniejsze podlega ogłoszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, na tablicy ogloszeń w w/w miejsowościach oraz w biuletynie informacji publicznej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

§ 5.Wnioski o nabycie nieruchomości opisanych w § 1 mogą składać osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 
                                                                                                 Burmistrz Michałowa
                                                                                                                                             Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-06-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-06-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-06-06