Data wydania 2012-05-30
Tytuł Zarządzenie Nr 148/12 z dnia 2012-05-24
Or.0050. 148 .2012.JN
 Zarządzenie 148 /12
 Burmistrza Michałowa
  24 maja  2012roku
w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej
 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337Nr175,poz.1457,Nr 181, z 2007, Nr  48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr 223,poz.1458 z 2009 r Dz. U. Nr 52,poz.420 Dz.U.Nr.157,poz.1241, z 2010r Dz. U .Nr 28.poz.142, poz. 146, Nr 106,poz.675,Nr 40 poz.230, z 2011r Dz. U. Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777,Nr 21,poz.113Nr 217,poz.1281,z2012r Dz.U.Nr149,poz.887 ) zarządzam, co następuje:
§ 1
Przyjąć i przedłożyć pod obrady XVI I   Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał w sprawie:
 
1.      Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowo za rok 2011
2.      Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Michałowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2011 rok
3.      Zmian w budżecie na 2012 rok
4.      Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2012 – 2024
5.      Zmieniająca uchwałę Nr XV/143/12 z dnia 29 marca 2012r w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego dla zadania pn.”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Michałowo”
6.      Pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie zadania „Remont zatoki autobusowej w miejscowości Żednia na terenie Gminy Michałowo w ciągu drogi wojewódzkiej 686”
7.      Ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy szkolnego
8.      W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu
9.      Sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie 29 Michałowo
 
§2
 
Upoważnić:
1.      Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał wymienionych w § 1 pkt. 1,2,3,4,5  wraz z uzasadnieniem potrzeby ich   podjęcia
2.      Inspektora ds. oświaty do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt. 7 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
3.      Kierownika  Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał wymienionych  w § 1 pkt. 6,8,9 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia
 
 
 
§3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
       Burmistrz Michałowa
 
           Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-05-30

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-06-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-05-30