Zarządzenie Nr 43/15 z dnia 2015-04-30 - w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

Data wydania 2015-05-05
Tytuł Zarządzenie Nr 43/15 z dnia 2015-04-30

Or.0050. 43.2015. J.Ch.                                   

Zarządzenie  Nr 43 /15

Burmistrza  Michałowa

z dnia 30 kwietnia  2015 roku

       w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał  Rady Miejskiej w Michałowie

                        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r poz. 594,645,1318 z 2014 r poz.379,1072 ) zarządzam co następuje

§  1. Określa się sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie  podjętych na VII Sesji Rady Miejskiej w dniu  23 kwietnia   2015 roku w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

                                                                                                             Włodzimierz Konończuk


Załącznik do  Zarządzenia Nr 43 /15

 Burmistrza Michałowa z 30 kwietna 2015

 

 

HARMONOGRAM

                               

                  Realizacji uchwał Rady Miejskiej w Michałowie  z dnia  23 kwietnia   2015 roku

 

Lp.

 

Nr  uchwały, z dnia

 

Zadania wynikające z uchwały

 

Sposób realizacji zadania

 

Termin realizacji

 

Odpowiedzialny za realizację

 

Nadzór realizacji

 

1.

Uchwała  Nr VII/ 37/2015  Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwietnia  2015 r w sprawie   zmian w budżecie na 2015r

 

 

 

 

 

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2015 rok

 

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego  - do RIO  umieszczenie na str. BIP

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

Skarbnik, pracownicy księgowości

Burmistrz

2.

Uchwała  Nr VII/38 /2015  Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwietnia  2015 r w sprawie   Pomocy finansowej województwu podlaskiemu z przeznaczeniem na częściowe opłacenie wykonania dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 687 na odcinku Zwodzieckie -Narewka-Juszkowy Gród

 

Udzielono pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu  w kwocie 100tys. z przeznaczeniem na częściowe opłacenie wykonania dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 687 na odcinku Zwodzieckie –Narewka –Juszkowy Gród, środki finansowe na pomoc będą pochodziły z dotacji celowej z budżetu gminy na rok 2015

Przekazanie uchwały do RIO umieszczenie na BIP, zawarcie stosownej umowy przez Burmistrza Michałowo z Woj. Podlaskim szczegółowo określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia dotacji celowej

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i

Skarbnik,

Burmistrz

 

3.

 Uchwała  Nr VII/39 /2015  Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwietnia 2015 r  w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie

  

 

 

W związku z oświadczeniem radnego Mariana Hajduczenia z dnia 26.03.2015r w sprawie rezygnacji z pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie ze względów zdrowotnych Rada podjęła uchwałę odwołania radnego M. Hajduczenia z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

 

Przekazanie uchwały do,  Biura Nadzoru Prawnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  umieszczenie na BIP

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i

Przewodniczący rady, podinspektor ds. obsługi rady

Burmistrz

 

4.

Uchwała  Nr VII/ 40 /15 Rady Miejskiej w Michałowie  z 23 kwietnia   2015 roku w sprawie  powołania  Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie

 

Rada wybrała na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie   radną Annę Barszczewską  

Przekazanie do Biura Nadzoru Prawnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  umieszczenie na str. BIP

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący rady, podinspektor ds. obsługi rady

Burmistrz

 

5.

Uchwała  Nr VII41/ /2015  Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwietnia 2015 r w sprawie  ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) oraz usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałowo

 

 

 

 

 

 

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  Rada w drodze uchwały  ustaliła na terenie Gminy Michałowo  limit punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) – przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 8 punktów – przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży  38 punktów Ponadto ustalono zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych i zakazu sprzedaży, podawania  i spożywania napojów alkoholowych

 

Przekazanie do Biura Nadzoru Prawnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  umieszczenie na str. BIP, na tablicy ogłoszeń

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. .Woj. Podl.

Zastępca  Burmistrza

Burmistrz

6.

 Uchwała  Nr VII/42 /2015  Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwietnia 2015 r  w sprawie członkostwa Gminy Michałowo w Lokalnej grupie Działania -Puszcza Knyszyńska

Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015r uprawomocniła się 2 kwietnia 2015r w związku z czym Rada podjęła uchwałę o kontynuacji członkostwa w Lokalnej Grupie Działania

Przekazanie Biura nadzoru Prawnego Wojewody Podlaskiego, umieszczenia na stronie BIP ,przeslanie do LGD w Supraślu 

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zastępca Burmistrza

Burmistrz

  7.

Uchwała nr VII/43/ 2015r Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwietnia  2015r w sprawie Zmieniająca uchwałę Nr XX/182/12 rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 października 2012r w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 

 

W uchwale z 2012 roku § 4 otrzymał brzmienie –„Ustala się wynagrodzenia za inkaso w następującej wysokości:

1) 6% od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych kwot na konto Urzędu Miejskiego w Michałowie dla Sołectwa Michałowo  I  i dla sołectwa  Michałowo II

2) 8% od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych kwot na konto Urzędu Miejskiego Michałowie dla pozostałych sołectw

  •  

Przekazanie do Biura Nadzoru Prawnego Podlaskiego Urzędu Wojew. umieszczenie na stronie BIP, przekazanie sołtysom z terenu gminy Michałowo

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podl.

Zastępca Burmistrza

Burmistrz

 

8.

Uchwała nr VII/44/ 2015r Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwietnia  2015r w sprawie Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego

 

Wyrażono zgodę na sprzedaż w drodze przetargu lokalu użytkowego Nr 2 o pow. Użytkowej 56,40m w budynku położonym w Michalowie przy ul. Grodeckiej 1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej pow. 30,60m oraz udziałem 870/623 w prawie własności działki nr 208 o pow.0,0517 ha obręb 29 Michałowo

Przekazanie do Biura Nadzoru Prawnego Podlaskiego Urzędu Wojew. umieszczenie na stronie BIP,

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kierownik Ref. Inwestycyjno-Geodezyjnego

Burmistrz

9.

Uchwała nr VII/43/ 2015r Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwietnia  2015r w sprawie Określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

                   

 

Przyjęta uchwała określa zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, a, także zasady wydzierżawiania i najmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony

Przekazanie do Biura Nadzoru Prawnego Podlaskiego Urzędu Wojew. umieszczenie na stronie BIP,

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podl.

Kierownik Ref. Inwestycyjno-Geodezyjnego

Burmistrz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował. J.Chmielewski

 

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Chmielewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-05-05

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-05-05

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-05-05