Data wydania 2010-04-29
Tytuł Zarządzenie Nr 299/10 z dnia 2010-04-26
Zarządzenie Nr 299 /10
Burmistrza Michałowa
z dnia 26 kwietnia 2010  roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej

 

             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007, Nr  48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr 223,poz.1458 z 2009 r Dz. U. Nr 52,poz.420) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Przyjąć i przedłożyć pod obrady XXXVII Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał w sprawie:
·        Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2009- udzielenie absolutorium Burmistrzowi Michałowa za 2009 rok
·         Zmian w budżecie na 2010 rok
·         Zmiany uchwały Nr XXXV/318/10 Rady Miejskiej w Michalowie z dnia 11 lutego 2010r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440B na odcinku od Michałowa do m. Topolany” i wygaśnięcia uchwały Nr XXXI/280/09 Rady Miejskiej w Michalowie z dnia 3 września 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440B Zabłudów- Michałowo- Grodek na odcinku Topolany – droga nr 65
·         Udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo i nie stanowiących jej własności
·         Utworzenia odrębnego obwodu glosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku

·         Utworzenia odrębnego obwodu glosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku

 

§ 2
Upoważnić:
1.      Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej   w § 1 pkt. 1,2, wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
2.      Kierownika Referatu Inwestycyjno- Geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej   w § l pkt.3, wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
3.      Podinspektora ds. nadzoru do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej   w § l pkt.4,5,6 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia

 

§ 3

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
       Burmistrz Michałowa
           Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-04-29

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-04-29

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-04-29