Zarządzenie Nr 36/15 z dnia 2015-04-14 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu publicznego

Data wydania 2015-04-17
Tytuł Zarządzenie Nr 36/15 z dnia 2015-04-14

IG.0050.36.2015.MK

 

Zarządzenie Nr  36/15

BURMISTRZA  MICHAŁOWA

  z  dnia  14 kwietnia   2015 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r. poz. 518, 659, 805, 822, 906), Uchwały Nr XVIII/170/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 42 Sokole i Uchwały Nr XX/197/2008 z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie sprzedazy nieruchomosci zabudowanej polozonej w obrebie wsi Szymki,  zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości z zasobu Gminy Michałowo, szczegółowo opisane w wykazie stanowiacym załącznik będący integralną częśćią  niniejszego zarządzenia.

  § 2. Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu nastapi po upływie 21 dni, podczas których niniejsze zarządzenie będzie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego, w miejscowości, na terenie której położone są nieruchomości oraz na stronie internetowej pod adresem bip.ug.michalowo.wrotapodlasie.pl, a informacja o tym ukaże się w prasie.

§3.Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                          Burmistrz  Michałowa

                                                                                                                      Włodzimierz Konończuk

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                                                                                   Załącznik do Zarządzenia Nr  36/15

                                                                                   Burmistrza Michałowa

                                                                                   z dnia 14 kwietnia 2015r.

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  w trybie przetargu publicznego:

 

 

  1.  Sokole: dz. nr 113 o pow. 0,22ha, kw nr BI1B/51814/9, nieruchomość zabudowana budynkiem byłego sklepu. Teren działki położony przy skrzyżowaniu ulic (dróg), w zasięgu oddziaływania sieci energetycznej i wodociągowej. Budynek parterowy częściowo podpiwniczony w zabudowie wolnostojącej, wyposażony w instalację elektryczną, wod-kan. c.o., w piwnicy kocioł na paliwo stałe, od trzech lat nieużytkowany.

Powierzchnia użytkowa budynku: 71,72m²;

              Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r., nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy usługowej. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

  Cena wywoławcza : 76 000 zł (brutto); zwolnienie z podatku VAT;

 

  1. Szymki: dz. nr 191 o pow. 1,19ha, Kw nr BI1B/0063522/2, nieruchomość zabudowana budynkiem po byłej szkole, położona na wyjeździe ze wsi Szymki przy drodze w kierunku Nowosady. Otoczenie stanowi zabudowa zagrodowa oraz grunty rolne. Kształt działki regularny-zbliżony do prostokąta. Wjazd na teren nieruchomości dogodny drogą o nawierzchni utwardzonej.

              Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r., nieruchomość przeznaczona jest jako tereny i ważniejsze urządzenia obsługi ludności, edukacji, ośrodki zdrowia i opieki społecznej. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na nieruchomości zlokalizowane jest ujęcie wody (studnia głębinowa stanowiąca własność Gminy Michałowo i nie podlega wycenie. Zasila ona w wodę wsie: Szymki, Nowosady, Leonowicze, Bachury i Cisówkę (przy sprzedaży nieruchomości ustanowiona zostanie służebność dojazdu w celu konserwacji i remontów w/w studni).

-opis budynku po byłej szkole: budynek wykonany z elementów wieloblokowych, prefabrykowanych, podpiwniczony o bryle rozczłonkowanej w poziomie i pionie w zabudowie wolnostojącej składający się z 3 kondygnacji, oraz  jednokondygnacyjnej w której mieści się kotłownia i sala gimnastyczna oraz łącznika pomiędzy tymi częściami. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, monitoringową, wodociągową z wodociągu gminnego, kanalizacyjną z odprowadzaniem do szamba zlokalizowanego na nieruchomości, centralnego ogrzewania, cieplej wody z własnej kotłowni (kotły na paliwo stałe KZ5 oraz wymiennik pojemnościowy oraz pompy obiegowe).

- pow. zabudowy: 1189,30 m²;

- pow. użytkowa: 2776,42 m²;

- rok budowy: 1974, nieużytkowany od końca czerwca 2008roku.

- opis budynku gospodarczego:  budynek murowany, niepodpiwniczony, w złym stanie technicyzm, kwalifikujący się do rozbiórki.

- pow. użytkowa: 63,73 m².

             Cena wywoławcza: : 877 000,00 zł (brutto), zwolnienie z podatku VAT.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-04-17

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-04-17

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-04-17