Zarządzenie Nr 141/12 z dnia 2012-04-10 - w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

Data wydania 2012-04-24
Tytuł Zarządzenie Nr 141/12 z dnia 2012-04-10
Or.0050. 141 .2012JN                                   
Zarządzenie Nr 141 /12
Burmistrza Michałowa
z dnia 10 kwietnia   2012 roku
                    w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie
             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007, Nr 48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr 223,poz.1458 z 2009 r Dz. U. Nr 52,poz.420 Dz.U.Nr.157,poz.1241, z 2010r Dz. U .Nr 28.poz.142, poz. 146, Nr 106,poz.675,Nr 40 poz.230, z 2011r Dz. U. Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777,Nr 21,poz.113 ,Nr 217,poz.1281 z 2012r Dz,U.Nr.149,poz.887) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.    Określa się sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie podjętych na XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w dniu 05 kwietnia    2012 roku w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia
 
§ 2.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Burmistrz Michałowa
 
                                                              Marek Nazarko
                
Załącznik do Zarządzenia Nr 141/12
 Burmistrza Michałowa z 10  kwietnia 2012r
 
HARMONOGRAM
                               
 Realizacji uchwał Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 05 kwietnia 2012r
 
 
Lp.
Nr uchwały, z dnia
Zadania wynikające z uchwały
Sposób realizacji zadania
Termin realizacji
Odpowiedzialny za realizację
Nadzór realizacji
1
Uchwała Nr   XVI   Rady Miejskiej w Michałowie z   05.04.2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
 
dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2012 rok
Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego - do RIO  umieszczenie na str. BIP
 
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego
Skarbnik
Burmistrz
2.
uchwała Nr  XVI Rady Miejskiej w Michałowie z 05.04.2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Kierownika ZGKiM
 
Na podstawie art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14.06.1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego z póź. zm. skargę na Kierownika ZGKiM  Michalowa rozpatruje Rada Miejska. Po rozpatrzeniu skargi pani Elżbiety Sokołowskiej zam. Michałowo   Rada Miejska uznała skargę za bezzasadną  
Przekazanie uchwały do   Biura nadzoru Podl .Urz. Wojewódzkiego przekazanie osobie skarżącej umieszczenie na BIP
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Kierownik Ref. Inwestycyjno-Geodezyjnego
Burmistrz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała J. Narolewska

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-04-24

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-04-24

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-04-24