Data wydania 2012-04-17
Tytuł Zarządzenie Nr 140/12 z dnia 2012-04-10
Or. 0050.140.2012.MK
 
ZARZĄDZENIE  NR 140 /12
BURMISTRZA MICHAŁOWA
z dnia 10 kwietnia 2012 roku
 
            w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w trybie art. 231 Kodeksu Cywilnego za odpowiednim wynagrodzeniem, w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Michałowo położonej w obrębie Michałowo.
 
            Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651z póżn. zmianami), Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie określenia zasad nabycia , zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22.06.2006r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz Uchwały Nr XV/147/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie art. 231 Kodeksu Cywilnego za odpowiednim wynagrodzeniem, w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Michałowo położonej w obrębie 29 Michałowo, z a r z ą d z a  się, co następuje:
 
            § 1. Zbyć w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w obrębie 29 Michałowo, oznaczoną numerem geodezyjnym 167/1 o pow. 0,0867ha na rzecz właściciela nakładów poczynionych na w/w nieruchomości za odpowiednim wynagrodzeniem.
 
§ 2. Nieruchomość opisana w § 1 została ujęta w wykazie stanowiącym załącznik do niejszego zarządzenia, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie na okres 21 dni, a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.
 
            § 3. Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, wartość nieruchomości gruntowej opisanej w § 1 niniejszego zarządzenia ustalona została na kwotę: 19 070 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemdziesiąt złotych) netto.
 
            § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycjo – Geodezyjnego.
 
            § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                                          B U R M I S T R Z
                                                                                                             Marek Nazarko
 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-04-17

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-04-17

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-04-17