Data wydania 2012-04-05
Tytuł Zarządzenie Nr 138/12 z dnia 2012-04-03
Or.0050. 138 .2011.JN                   
 Zarządzenie 138/11
Burmistrza Michałowa
z dnia 3 kwietnia 2012 roku
w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej
             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007, Nr  48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr 223,poz.1458 z 2009 r Dz. U. Nr 52,poz.420 Dz.U.Nr.157,poz.1241, z 2010r Dz. U .Nr 28.poz.142, poz. 146, Nr 106,poz.675,Nr 40 poz.230, z 2011r Dz. U. Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777,Nr 21,poz.113Nr 217,poz.1281,z2012r Dz.U.Nr149,poz.887 ) zarządzam, co następuje:
§ 1
Przyjąć i przedłożyć pod obrady XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał w sprawie:
 
1.       Zmian w budżecie na 2012 rok
2.       Rozstrzygnięcia skargi na Kierownika ZGKiM
 
§ 2
 
Upoważnić:
1.      Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt. 1 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej   podjęcia
2.      Kierownika Ref. Inwestycyjno -Geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt. 2 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
 
§   3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
       Burmistrz Michałowa
 
           Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-04-05

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-04-05

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-04-05