Zarządzenie Nr 135 /12 z dnia 2012-03-22 - w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej

Data wydania 2012-03-23
Tytuł Zarządzenie Nr 135 /12 z dnia 2012-03-22
Or.0050. 135.2012.JN
                                                          Zarządzenie 135 /12
                            Burmistrza Michałowa
                                                       z dnia 22 marca 2012roku
                         w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej
      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007, Nr  48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr 223,poz.1458 z 2009 r Dz. U. Nr 52,poz.420 Dz.U.Nr.157,poz.1241, z 2010r Dz. U .Nr 28.poz.142, poz. 146, Nr 106,poz.675,Nr 40 poz.230, z 2011r Dz. U. Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777,Nr 21,poz.113, Nr 217,poz.1281) zarządzam, co następuje:
§ 1
Przyjąć i przedłożyć pod obrady XV   Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał w sprawie:
 
1. Zmian w budżecie na 2012 rok
2. Fundusz sołecki
3 Ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga szkolnego
4 .Ustalenia wysokości opłat za świadczenia oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gminnym Zespole Szkół prowadzonym przez Gminę Michałowo
5. Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowo w 2012 roku
6. Zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego dla zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Michałowo”
7. Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie art. 231 KC
8. Wyrażenia zgody na przyjecie darowizny
9. Uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie
10. Ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Michałowo
 
§ 2
Upoważnić:
1.      Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał y wymienionej w § 1 pkt.1,2,6 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
2.      Podinspektora ds. nadzoru do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt. 5 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej   podjęcia
3.      Inspektora ds. Oświaty do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał wymienionych w § 1 pkt.3, 4 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich   podjęcia
4.      Kierownika Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego ds. nadzoru do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt. 7,8 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia.
5.      Kierownika GOPS do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt. 9,10 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.
 
 
 
 
 §   3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
       Burmistrz Michałowa
 
           Marek Nazarko
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-03-23

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-03-23

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-03-23