Zarządzenie Nr 222/13 z dnia 2013-03-19 - w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w trybie art. 231 Kodeksu Cywilnego za odpowiednim wynagrodzeniem, w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Michałowo położonej w obrębie 29 Michałowo.

Data wydania 2013-03-19
Tytuł Zarządzenie Nr 222/13 z dnia 2013-03-19

Or.0050.222.2013.MK

 

ZARZĄDZENIE  NR 222/2013

BURMISTRZA  MICHAŁOWA

z dnia 19 marca 2013 roku

 

            w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w trybie art. 231 Kodeksu Cywilnego  za odpowiednim wynagrodzeniem, w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Michałowo  położonej w obrębie  29 Michałowo.

 

            Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651z póżn. zmianami), Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy  Michałowo z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie określenia  zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania  lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy  Michałowo z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22.06.2006r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz Uchwały Nr XXIII/217/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 14 lutego  2013roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie art. 231 Kodeksu Cywilnego za odpowiednim wynagrodzeniem, w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Michałowo położonej w obrębie 29 Michałowo, z a r z ą d z a  się,  co następuje:

 

            § 1. Zbyć w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w obrębie 29 Michałowo, oznaczoną numerami geodezyjnymi: 233 o pow. 0,0056ha i 234 o pow. 0,0870ha o łącznej pow. 0,0926 ha na rzecz właścicieli nakładów poczynionych na w/w nieruchomości za odpowiednim wynagrodzeniem.

 

§ 2. Nieruchomość opisana w § 1 została ujęta w wykazie stanowiącym załącznik do niejszego zarządzenia, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie na okres 21 dni, a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

 

            § 3. Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, wartość nieruchomości gruntowej opisanej w § 1 niniejszego zarządzenia ustalona została na kwotę: 24 956 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych) netto.

 

            § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi  Referatu Inwestycjo – Geodezyjnego.

 

            § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                           B U R M I S T R Z

                                                                                                             Marek Nazarko


 

                                                                                                     Załącznik

                                                                                                     do Zarządzenia nr 222/2013

                                                                                                     Burmistrza Michałowa

                                                                                                     z dnia 19 marca 2013r.

 

 

 

W Y K A Z

 

            nieruchomości położonej  w obrębie  29 Michałowo, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.

 

 

Położenie

 Numer          działki, pow.

         Stan     zagospodarowania

   nieruchomości

  Księga

wieczysta

wartość gruntu (zł)

      

 

Michałowo

ul.  Fabryczna 13A   

 

  233 i 234 o łącznej

pow. 0,0926 ha

 Zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi o pow. 68,17 m² i 55,93 m² oraz budynkiem gospodarczym o pow. 32  m²

Nakłady stanowią własność użytkowników  nieruchomości.

 

 

 BI1B/00002658/9

BI1B/00050121/7

 

 

   24 956 zł

         +

   23% VAT

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty przygotowania  nieruchomości do zbycia w kwocie: 1 485 zł pokrywają nabywcy nieruchomości.

 

                        Cena nieruchomości może zostać rozłożona na raty,  na czas nie dłuższy niż 10 lat. Pierwsza rata wraz z należnym podatkiem VAT, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona  na raty niespłacona część  ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

                                                                                                                                                               

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-03-19

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-03-19

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-03-19