Zarządzenie Nr 309/2014 z dnia 2014-03-18 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu publicznego

Data wydania 2014-03-19
Tytuł Zarządzenie Nr 309/2014 z dnia 2014-03-18

 

IG.0050.309.2014.MK

ZARZĄDZENIE  Nr 309/2014

BURMISTRZA  MICHAŁOWA

 

z dnia 18  marca 2014 roku

 

w sprawie ogłoszenia  wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu publicznego.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z  2013r. poz. 594.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zm.), Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dluższy niż trzy lata, Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008 roku, w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dluższy niż trzy lata, zarządza, co następuje:

 

            §1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 185/3 o pow. 0,0577ha  położoną w obrębie 29 Michałowo przy ul. Białostockiej, opisanej w wykazie stanowiącym załącznik będący integralną częścią niniejszego zarządzenia.

 

            § 2. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie na okres 21 dni, a informacja o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

 

            § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi  Referatu Inwestycjo – Geodezyjnego.

     

      § 4. Traci moc Zarządzenie  Nr 301/2014 Burmistrza Michałowa z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie 29 Michałowo.

 

            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                           B U R M I S T R Z

 

                                                                                                             Marek  Nazarko

 


                                                                                                     Załącznik

                                                                                                     do Zarządzenia Nr 309/2014

                                                                                                     Burmistrza Michałowa

                                                                                                     z dnia 18 marca 2014 r.

 

 

 

W Y K A Z

 

nieruchomości położonej w obrębie 29 Michałowo, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu publicznego:

 

 

Położenie

 

Numer działki, powierzchnia

 

Opis

nieruchomości

 

Księga

wieczysta

 

Wartość gruntu. zgodnie z wyceną sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego   

     

 

 

29 Michałowo

ul. Białostocka

 

 

 185/3  

o pow.

 0,0577 ha

  

Działka niezabudowana, w kształcie litery L, w strefie oddziaływania urządzeń infrastruktury technicznej: elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej 

 

 

 

BI1B/00002671/6

   

  

 

14 679,00 zł plus

   podatek VAT 23%;

            

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-03-19

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-03-19

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-03-19