Data wydania 2010-04-01
Tytuł Zarządzenie Nr 290/10 z dnia 2010-03-17
Zarządzenie Nr 290/10
Burmistrza Michałowa
z dnia 17 marca 2010 r
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984; z 2003 r. nr 214, poz. 1806, nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 153, poz. 1271, nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 214, poz. 1806; z 2005 r. nr 172, poz. 1441; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 175, poz. 1457, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 199 ustawy z nia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 294, poz. 2104; z 2006r Nr 169, poz. 1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007r Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, nr 140, poz. 984, nr 82, poz.560, Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216 poz. 1370; z 2009r Nr 19, poz. 100, Nr 227, poz. 1501), w związku z artykułem 121, ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Przepisy wprowadzające ustawe o finansach publicznych ( (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), zarządza się co następuje:
§ 1. Postanawia się przedstawić:
1)  Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok według którego: plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 21 559 375 zł, wykonanie 22 309 225,14 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1).
2)  Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok według którego: plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 25 208 979 zł, wykonanie 22 604 159,23 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2).
3) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zgodnie z załącznikiem Nr 3)
4) Informację opisową do wyżej wymienionych sprawozdań (zgodnie z załącznikiem Nr 4).
§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarzadzenia: Radzie Miejskiej w Michałowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Burmistrz Michałowa

 
Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-04-01

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-04-01

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-04-01