Data wydania 2012-04-05
Tytuł Zarządzenie Nr 134/12 z dnia 2012-03-15
Or.0050.134.2012.JN
 
ZARZĄDZENIE NR 134 /2012
Burmistrza Michałowa
z dnia 15 marca  2012 r.
w sprawie udzielenia nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia.
 
           Na podstawie art. 5 ust. 7 pkt 1, art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Burmistrz Michałowa zarządza co następuje:
§ 1.
1.Decyzję o udzieleniu nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej w Michałowie, Dyrektor Gimnazjum, Dyrektor Gminnego Przedszkola  w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela( Dz.U. z 2006 r. Nr 97,poz. 674 z późn. zm)
2. W przypadku złożenia przez nauczyciela wniosku o udzielenie mu urlopu dla poratowania zdrowia zobowiązuje się Dyrektorów placówek oświatowych wymienionych w ust.1do:
 
a) Pisemnego zawiadomienia organu prowadzącego w terminie 3 dni o złożeniu. wniosku przez nauczyciela.
 
b). W terminie 7 dni od złożenia wniosku przeprowadzenia; szczegółowej analizy wniosku, konsultacji z organem prowadzącym, uzgodnienia aneksu do arkusza organizacyjnego placówki w przypadku ewentualnych zmian, oraz przedstawienia organowi prowadzącemu pisemnej informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku.
 
§ 2.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom placówek oświatowych Gminy Michałowo, dla których Gmina Michałowo jest organem prowadzącym.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                          
                                                                             Burmistrz Michałowa
 
                                                                          Marek Nazarko
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-04-05

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-04-05

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-04-05