Zarządzenie Nr 27/15 z dnia 2015-03-05 - w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych

Data wydania 2015-03-05
Tytuł Zarządzenie Nr 27/15 z dnia 2015-03-05

Or.0050.2015.AF

ZARZĄDZENIE NR 27/15

Burmistrza Michałowa

z dnia 05  marca 2015 roku

w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr.142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 16b ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej zarządzam, co następuje:

 

§1

 

Powołuję spośród mieszkańców Miasta i Gminy Michałowo zespół roboczy do spraw opracowania Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych, zwany dalej „ Zespołem ”, w składzie:

 1. Jan Łuksza – Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie;
 2. Dorota Burak – Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie, Radna Rady Miejskiej w Michałowie;
 3. Jerzy Dzieniszewski – Przedstawiciel ochrony zdrowia;
 4. Anna Barszczewska – Radna Rady Miejskiej w Michałowie;
 5. Piotr Zdrodowski – Komendant Komisariatu Policji w Michałowie;
 6. Krystyna Kosakowska- przedstawiciel Związku Emerytów i Rencistów, sołtys;
 7. Elżbieta Palinowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie;
 8. Nina Bielenia – Radna Rady Miejskiej w Michałowie,  sołtys;
 9. Małgorzata Golak – skarbnik;
 10. Anna Funkowska – kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie, przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Michałowie;
 11. Romualda Kasperuk – Specjalista pracy socjalnej;
 12. Alina Kalinowska – Specjalista pracy socjalnej
 13. Leszek Gryc – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Zagrożonym Wykluczeniem Społecznym  „LEPSZE JUTRO”
 14. Leon Jarmocik – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Michałowie
 15. Krystyna Szulska – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „ISKRA MICHAŁOWA”
 16. Paweł Grabowski – Prezes Fundacji Podlaskie Hospicjum Onkologiczne w Nowej Woli
 17. Ks. Jarosław Szczerbacz - .Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli

 

§2

 

Zadaniem Zespołu jest:

 1. analiza celów szczegółowych, problemów, potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej w odniesieniu do zapisów programów i strategii;
 2. wypracowanie propozycji zmian zapisów w Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów społecznych;
 3. opracowanie i analiza materiału z monitoringu;
 4. udział w opracowywaniu i opiniowaniu planu działania, harmonogramu realizacji i programów rocznych.

§3

 

 1. Zespół zostaje powołany bezterminowo.
 2. Zespół spotyka się raz na rok, zgodnie z ustalonymi terminami spotkań.
 3. Udział w Zespole jest dobrowolny i bezpłatny.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk

 

 

Metryka strony

Udostępniający: w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-03-05

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-03-05

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-03-05