Zarządzenie Nr 137/16 z dnia 2016-03-04 - w sprawie powołania zespołu do opracowania założeń Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy nowej siedziby Gminnego Przedszkola w Michałowie

Data wydania 2016-03-07
Tytuł Zarządzenie Nr 137/16 z dnia 2016-03-04

Or.0050.137.2016.JC

Zarządzenie nr 137/16

Burmistrza Michalowa

z dnia 4 marca 2016 roku

w sprawie powołania zespołu do opracowania założeń Programu Funkcjonalno-
-Użytkowego budowy nowej siedziby Gminnego Przedszkola w Michałowie

Na podstawie art. 7.1, 30.1, 31 oraz 33.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz Zarządzenia nr 235/13 Burmistrza Michałowa z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Michałowie zarządzam, co następuje:

§1. Powołuje się zespół do opracowania założeń Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy nowej siedziby Przedszkola Gminnego w Michałowie, w niżej wymienionym składzie:

 1. Jerzy Chmielewski – Zastępca Burmistrza – Przewodniczący
 2. Jolanta Dzieniszewska – Dyrektor Gminnego Przedszkola w Michałowie – członek Komisji
 3. Przedstawiciel Rady Rodziców Gminnego Przedszkola w Michałowie – członek Komisji
 4. Halina Ławreszuk – radna Rady Miejskiej – członek Komisji
 5. Irena Suprun – radna Rady Miejskiej – członek Komisji
 6. Dorota Burak – radna Rady Miejskiej – członek Komisji
 7. Anna Modzelewska – pracownik Urzędu Miejskiego – członek Komisji

§2. Do zadań zespołu należy w szczególności określenie następujących uwarunkowań, założeń, wskaźników i parametrów obiektu:

 1. Charakter placówki
  1.1. Przewidywana liczba miejsc (dzieci)
  1.2. Planowana organizacja przedszkola (ilość oddziałów, zatrudnienie)
  1.3. Wykaz pomieszczeń
 2. Założenia funkcjonalno-przestrzenne
  2.1. Lokalizacja obiektu i liczba kondygnacji
  2.2. Technologia wykonania, zakładane rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe i styl
         architektoniczny z uwzględnieniem:
         – zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
            miejscowości Michałowo
         – poszanowania historycznej kompozycji urbanistycznej miejscowości
          – spójnego zintegrowania przestrzennego z istniejącą zabudową
          – istniejących instalacji
          – odnawialnych źródeł energii
          – wymagań dla budynków pasywnych
 3. Zaopatrzenie w media techniczne
  3.1. Zaopatrzenie w ciepło
  3.2. Zaopatrzenie w zimną wodę
  3.3. Zaopatrzenie w energię elektryczną
  3.4. Odprowadzanie ścieków i wód opadowych
 4. Elementy zagospodarowania terenu
  4.1. Plac zabaw dla dzieci
  4.2 Drogi dojazdowe i miejsca parkingowe
  4.3. Podjazdy dla wózków dziecięcych i osób niepełnosprawnych
  4.4. Ogrodzenie terenu, wjazdy i furtki
  4.5. Oświetlenie terenu
  4.6. Zieleń i mała architektura
   

§3. Termin opracowania założeń wymienionych w §2 wyznacza się do 31 marca 2016 r.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

                                                                                                          Burmistrz Michałowa

                                                                                                       Włodzimierz Konończuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Chmielewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2016-03-07

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2016-03-07

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2016-03-07