Data wydania 2010-03-29
Tytuł Zarządzenie Nr 2/10 z dnia 2010-03-03
ZARZĄDZENIE NR 2 /2010
 BURMISTRZA MICHAŁOWA
z dnia 3.03. 2010 r.
w sprawie planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Michałowie na 2010r.
          Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r Dz. U. Nr .180.poz 1111,.Nr .223.poz.1458,z 2009r Dz.U.Nr.52.poz.420.Nr.157.poz.1241 )  zarządzam, co, następuje:
§ 1.  Zatwierdzam plan kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Michałowie na 2010 r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierzam podinspektorowi ds. nadzoru rady i Skarbnikowi Gminy.
§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Burmistrz Michałowa
                                                                                       Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-03-29

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-03-29

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-03-29