Data wydania 2010-03-03
Tytuł Zarządzenie Nr 282/10 z dnia 2010-03-02
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 282 /10
BURMISTRZA MICHAŁOWA
z  dnia 02 marca 2010 roku.
w sprawie powołania Komisji oraz ustalenia Regulaminu konkursu o udzielenie z budżetu gminy Michałowo dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na „Ochronę i promocję tradycji kulturalnych wsi” w 2010 roku
        Na podstawie art.7 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 września 2009 roku  finansach publicznych (Dz. U Nr 157,poz 1240 ) w związku z art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651; z 2008 r. Nr 209, poz. 1316; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120)  oraz § 8 uchwały Nr XXX/195/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 kwietnia 2005 roku, zarządzam, co następuje:
§ 1.
 Powołać członków Komisji Konkursowej w składzie:
1.      Anna Dobrowolska                   – dyrektor GOK w Michałowie
2.      Nina Łuksza                              - radna Rady Miejskiej w Michałowie
3.      Jarosław Symko                        - radny Rady Miejskiej w Michałowie 
4.      Irena Kuryło                               - radna Rady Miejskiej w Michalowie –
5.      Maria Bożena Ancipiuk             -   radna Rady Miejskiej w Michałowie.
Przyjąć Regulamin przeprowadzenia konkursu o udzielenie z budżetu gminy Michałowo dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na ochronę i promocje tradycji kulturalnych wsi w 2010 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Komisja rozpocznie pracę w dniu 6 kwietnia 2010 roku i zakończy ją niepóźnej niż do 20 kwietnia  2010 roku
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Michałowa
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                              Burmistrz Michałowa
 
 
                                                                                                                      Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-03-03

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-03-04

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-03-03