Zarządzenie Nr 190/09 z dnia 2009-02-27 - w sprawie wyznaczenia koordynatora przesyłania zbiorów danych do Głównego Urzędu Statystycznego.

Data wydania 2009-06-09
Tytuł Zarządzenie Nr 190/09 z dnia 2009-02-27
ZARZĄDZENIE NR 190/09
BURMISTRZA MICHAŁOWA
z dnia 27 lutego 2009 r.
 
w sprawie wyznaczenia koordynatora przesyłania zbiorów danych
do Głównego Urzędu Statystycznego.
 
          Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111,Dz.U Nr. 223,poz.1458, z 2009r) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. 1. Wyznaczam pracownika Urzędu Miejskiego w Michałowie do pełnienia roli       Koordynatora przesyłania zbiorów do Głównego Urzędu Statystycznego w osobie
Pana Macieja Woźniewskiego – Informatyka.
 
2. Koordynator będzie odpowiedzialny za transfer, przez aplikację udostępnioną
w Internecie przez GUS, danych niezbędnych dla prac przygotowawczych w zakresie
 Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. oraz Powszechnego      
Spisu Rolnego w 2010 r.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam podinspektorowi ds. nadzoru Rady
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 
 
 
                                                                 Burmistrz Michałowa
 
                                                           Marek Nazarko
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-06-09

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-06-09

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-06-09