Zarządzenie Nr 301/14 z dnia 2014-02-17 - w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie 29 Michałowo.

Data wydania 2014-02-21
Tytuł Zarządzenie Nr 301/14 z dnia 2014-02-17

OR.0050.301.2014.MK

 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 301/2014

Burmistrza Michałowa

z dnia 17  lutego  2014 roku

 

            w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie 29 Michałowo.

 

            Na podstawie art. 30  ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645) oraz art. 37ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami), w wykonaniu Uchwał Nr XXXX/287/06 Rady Gminy w Michałowo  z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych  ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie zmiany uchwały  Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo  z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych  ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zarządzam, co następuje:

 

§1

 

  1. Przeznaczam do zbycia w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, tj. działki oznaczonej numerem geodezyjnym 185/3 o pow. 0,0577ha położonej przy ul. Białostockiej  w Michałowie na rzecz  współaścicieli nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 185/2 o pow. 0,0842 ha.

 

  1. Szczegółowe informacje o nieruchomości zawiera wykaz będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 

Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie, a informacja o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

       

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                   BURMISTRZ  MICHAŁOWA

 

                                                                                                          MAREK NAZARKO


 

                                                                                                      Załącznik   do zarządzenia Nr 301/2014

                                                                                                     Burmistrza Michałowa

                                                                                                     z dnia  17 lutego 2014r.

 

W Y K A Z

nieruchomości położonej w obrębie 29  Michałowo przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawę warunków nieruchomości przyległej:

 

 

 

Położenie

 

 Numer działki, powierzchnia

 

 Stan

zagospodarowania

nieruchomości

 

 Księga

wieczysta

 

wartość gruntu (zł) zgodnie z wyceną sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego

     

 

29 Michałowo

ulica

ul Białostocka

 

 

 

 

185/3

o pow.

 0,0577 ha

 

działka

niezabudowana

 

 

BI1B/00002671/6

   

 

  14 679,00 zł  plus podatek VAT 23%;

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia tj. podział nieruchomości, operat szacunkowy i dokumentacja geodezyjna pokrywają nabywcy.

             Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponoszą nabywcy.

            Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli: przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość  lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

             Cena nieruchomości może zostać rozłożona na raty,  na czas nie dłuższy niż 10 lat. Pierwsza rata wraz z należnym podatkiem VAT, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona  na raty niespłacona część  ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-02-21

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-02-21

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-02-21