Data wydania 2010-02-17
Tytuł Zarządzenie Nr 278 /10 z dnia 2010-02-16
 Zarządzenie Nr 278 /10
Burmistrza Michałowa
z dnia 16  lutego 2010 roku
 
       w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej i sportu w 2010 roku oraz ustalenia Regulaminu prac Komisji.
 
       Na podstawie art.7 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 września 2009 roku  finansach publicznych (Dz. U Nr 157,poz 1240 ) w związku z art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651; z 2008 r. Nr 209, poz. 1316; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120) zarządzam, co, następuje
 
 
Powołać członków Komisji Konkursowej w składzie:
 
1.      Aleksander Apiecionek – Inspektor ds. Oświaty w Urzędzie Miejskim w Michałowie
  1. Maria Bożena Ancipiuk - radna Rady Miejskiej w Michałowie
  2. Alina Kazberuk              – radna Rady Miejskiej w Michałowie
  3. Marek Charytoniuk       - radny Rady Miejskiej w Michałowie
  4. Bogusław Ostaszewski   – radny Rady Miejskiej w Michałowie
 
                                                                       § 3
 
Przyjąć Regulamin przeprowadzenia konkursu na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej i sportu w 2010 roku.
o udzielenie z budżetu gminy Michałowo dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
                                                                       § 4
Komisja rozpocznie prace w dniu 2  marca 2010 roku i zakończy je do dnia  15 marca  2010 roku.
                                                                      
                                                                       § 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
                                                                                              Burmistrz Michałowa
 
                                                                                                     Marek Nazarko 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-02-17

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-02-17

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-02-17