Data wydania 2009-02-16
Tytuł Zarządzenie Nr 180/08 z dnia 2009-02-10
Zarządzenie Nr 180/09
Burmistrza Michałowa

z dnia 10 lutego 2009 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Michałowo w zakresie „Ochrona i promocja tradycji kulturalnych wsi” na 2009 rok

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U..z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873; z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 roku Dz. U. Nr 209,poz.1316) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Michałowo w zakresie „Ochrona i promocja tradycji kulturalnych wsi” na 2009 rok
 
§ 2. 1. Ustala się:
 
1) termin składania ofert do dnia 12 marca 2009 r. do godz.1500,
2) rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 23 marca 2009 r
1. Rozpatrzenia ofert przedstawionych przez organizacje pozarządowe dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Michałowa w formie zarządzenia.
2. Ostatecznego wyboru oferty oraz zawarcia umowy dokona Burmistrz Michałowa.
§ 3. Przyjmuje się treść ogłoszenia o konkursie która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
                                                                                                   Burmistrz Michałowa
 
                                                                                                          Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-02-16

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-02-16

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-02-16