Zarządzenie Nr 126/2016 z dnia 2016-02-10 - w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargu

Data wydania 2016-02-10
Tytuł Zarządzenie Nr 126/2016 z dnia 2016-02-10

OR.0050.126.2016.MK

 

 

Z A R Z Ą R Z E N I E  Nr  126/2016

 

Burmistrza Michałowa

z dnia 10 lutego 2016 roku

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargu.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515, 1045,1890) oraz art.  35 ust. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz.1774 z późn. zmianami) i  Uchwały Nr XIV/110/16 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Michałowo, zarządza się, co następuje:

 

         § 1.Przeznacza się do oddania w dzierżawę w trybie przetargu nieruchomość opisaną w wykazie stanowiącym załącznik będący integralną częścią niniejszego zarządzenia.

                                              

         § 2. Wykaz o którym mowa w § 1  wywiesza się na  okres 21 dni  na tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie i miejscowości, na której terenie położona jest nieruchomość, a informacja o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.ug.michalow.wrotapodlasia.pl, a informacja o tym ukaże się w prasie.

                                                          

            § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego.

 

            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

 

 

                                                                                                                Burmistrz  Michałowa

 

                                                                                                             Włodzimierz Konończuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2016-02-10

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2016-02-10

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2016-02-10