Zarządzenie Nr 126/12 z dnia 2012-02-09 - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie.

Data wydania 2012-02-09
Tytuł Zarządzenie Nr 126/12 z dnia 2012-02-09
 
OR.0050.126.2012.AA
Zarządzenie Nr 126/12
Burmistrza Michałowa
z dnia 9 lutego 2012 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie.
 
 
            Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 5c pkt 2 i art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 ze zm.) Burmistrz Michałowa zarządza co następuje:
 
§ 1
Stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie powierza się kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu.
§ 2
  1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.
  2. Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 ze zm.).
  3. Ogłoszenia o konkursie będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

 
 

 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 126/12
Burmistrza Michałowa
z dnia 09.02.2012 r.
 
 
Burmistrz Michałowa
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie
 
  1. Organ prowadzący: Gmina Michałowo.
  2. Nazwa i adres szkoły: Gminny Zespół Szkół w Michałowie, ul. Sienkiewicza 21, 16 – 050 Michałowo
  3. Wymagania wobec kandydatów:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r., w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.)
4. Informacja o sposobie i terminie składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie” na adres: Urząd Miejski w Michałowie, 16 – 050 Michałowo, ul. Białostocka 11 (sekretariat) w terminie do 24 lutego 2012 r. do godz. 15:15.
5.Informacja o sposobie powiadomienia kandydatów, terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego:
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Michałowa.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 

Metryka strony

Udostępniający: Aleksander Apiecionek

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-02-09

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-02-09

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-02-09