Data wydania 2011-02-03
Tytuł Zarządzenie Nr 14/11 z dnia 2011-01-31
Zarządzenie Nr 14/11
Burmistrza Michałowa
        z dnia 31 stycznia 2011 roku
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy w 2011 roku.
 
 
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 19090 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zmianami) zarządza się, co następuje:
 
 
§ 1
 
  1. Powołuję komisję do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy w następującym składzie:
 
      -  Elżbieta Rosińska
      -  Maria Kuźma
      -  Roman Kalinowski
      -  Marcin Stalbowski
      -  Joanna Stpiczyńska
      -  Anna Hanasiuk
      -  Jolanta Narolewska
 
  1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu lub rokowań wykonuje komisja przetargowa w składzie od 3 do 7 osób.
  2. Osobę na przewodniczącego każdorazowo wyznacza Burmistrz.
 
§ 2
 
Przetarg winien być przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108z póżn. zmianami).
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.
 
 
 
                                                                                                   Burmistrz Michałowa
 
                                                                                                          Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-02-03

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-02-03

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-02-03