Data wydania 2011-03-07
Tytuł Zarządzenie Nr 20/11 z dnia 2011-02-23
Or.0050.20.2011
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 20/2011
Burmistrza Michałowa
z dnia 23 lutego 2011r.
w sprawie ustalenia kwoty zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników  zatrudnionych  na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe
      Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146,Nr 106,poz.675,Nr 40,poz.230 ) oraz § 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998r. Nr 148, poz. 973) zarządza się co następuje:
§ 1.
Pracodawca zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom zatrudnionych na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe okularów korygujących wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza jeżeli:
  1. badania okulistyczne przeprowadzone w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego,
  2. pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę swojego dobowego wymiaru czasu pracy,
§ 2.
Pracownik nabywa prawo do refundacji poniesionych kosztów na zakup okularów na podstawie:
  1. aktualnego orzeczenia lekarskiego wydanego przez okulistę,
  2. pisemnej prośby pracownika,
  3. przedstawienia imiennego dowodu zakupu okularów.
§ 3.
Pracodawca ustala górną granicę refundacji zakupu okularów dla wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Michałowie, którzy nabyli prawo do ich zakupu na kwotę 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).
§ 4.
W przypadku pogorszenia się wzroku, powodującego konieczność wymiany okularów lub szkieł, zrefundowanych wcześniej przez pracodawcę, wymiana ta powinna być przedmiotem indywidualnych ustaleń na podstawie aktualnych badań okulistycznych. Jednakże refundacja kosztu zakupu okularów może być dokonana do kwoty wymienionej w § 3 nie częściej niż raz na dwa lata.
§ 5.
W przypadku zagubienia lub zniszczenia przez pracownika okularów, których zakup został zrefundowany przez pracodawcę, pracodawca nie ponosi kosztów zakupu nowych okularów korygujących wzrok.
§ 6.
Traci moc: Zarządzenie Nr 103/06 Wójta Gminy Michałowo z dnia 11-04-2006 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe
§ 7
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                       Burmistrz Michałowa
                                                                                            Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-03-07

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-03-07

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-03-07