Zarządzenie Nr 120/16 z dnia 2016-01-22 - w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców

Data wydania 2016-01-25
Tytuł Zarządzenie Nr 120/16 z dnia 2016-01-22

Or.0050.120.2016.MK

ZARZĄDZENIE  Nr  120/2016

Burmistrza Michałowa

z dnia  22 stycznia  2016 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców

 

            Na podstawie art. 30  ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r. poz.1515) oraz  art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz.1774, 1777), Uchwały Nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na  czas dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015r.poz. 1477) i wykonaniu Uchwały Nr XIII/97/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia  30 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od ceny  sprzedaży lokali mieszkalnych, zarządzam, co następuje:

 

 Przeznaczyć do sprzedaży lokale mieszkalne:

  1.  nr 2 o pow. 35,45m² w budynku mieszkalnym położonym w Michałowie przy ul. Klonowa 4  wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy i udziałem 409/10000 w części wspólnej budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 961/2  o pow. 0,1432 ha, której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest  księga wieczysta BI1B/00066967/4;

       wartość nieruchomości:  33 878,00 zł;

  1. lokal nr 3 o pow. 22,46 m² w budynku mieszkalnym położonym w Michałowie przy ul. Łąkowej 1 i udziałem 2246/13259 w części wspólnej budynku i prawie własności gruntu działki nr 303/2 o pow. 0,1029 ha, której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta  BI1B/00084034/7;

      wartość nieruchomości:  14 875,00 zł;

            Lokale mieszkalne zostaną sprzedane z zachowaniem pierwszeństwa przysługującego najemcom ww. lokali z zastosowaniem  bonifikat, zgodnie z powołaną na wstępie uchwałą, o czym najemcy zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

            Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego, celem skorzystania z tego uprawnienia, winni złożyć do dnia 12 lutego 2016 roku, oświadczenie, że wyrażają zgodę na nabycie w/w lokali  za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie, stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, poprzez wywieszenie na tablicy Ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w  Michałowie przy ul. Białostockiej 11.

            Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl,  a informacja ukaże się w prasie.

             

 

                                                                                            Burmistrz Michałowa

   

                                                                                            Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2016-01-25

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2016-01-25

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2016-01-25