Data wydania 2009-07-14
Tytuł Zarządzenie Nr 196/09 z dnia 2009-03-19
Zarządzenie Nr 196/09
Burmistrza Michałowa
z dnia 19 marca 2009 r
                                                           w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984; z 2003 r. nr 214, poz. 1806, nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 153, poz. 1271, nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 214, poz. 1806; z 2005 r. nr 172, poz. 1441; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 175, poz. 1457, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 294, poz. 2104; z 2006r Nr 169, poz. 1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007r Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, nr 140, poz. 984, nr 82, poz.560, Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216 poz. 1370), zarządza się co następuje:
§ 1. Przyjąć:
1)  Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok według którego: plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 20 013 842 zł, wykonanie 20 524 667,48 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1).
2)  Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok według którego: plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 22 066 342 zł, wykonanie 19 082 947,38 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2).
3) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zgodnie z załącznikiem Nr 3)
4) Informację opisową do wyżej wymienionych sprawozdań (zgodnie z załącznikiem Nr 4).
§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarzadzenia: Radzie Miejskiej w Michałowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Burmistrz Michałowa
 
Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Golak

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-07-14

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-07-14

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-07-14