Data wydania 2011-01-27
Tytuł Zarządzenie Nr 9/11 z dnia 2011-01-12

Zarządzenie Nr 9/11
Burmistrza Michałowa
z dnia 12 stycznia 2011 r.
     w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i utworzenia jednostek organizacyjnych –Gminne Centrum Sportu i Rehabilitacji, Pracowni Filmu i Starej Fotografii w Michałowie  
           Na podstawie art. 33 ust 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007, Nr  48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr  223,poz.1458 z 2009 r  Dz. U. Nr 52,poz.420 Dz.U.Nr.157,poz.1241, z 2010r Dz. U .Nr 28.poz.142, poz. 146, Nr 106,poz.675 ) zarządzam, co następuje:

 

§ 1


              W celu sprawnego przygotowania i utworzenia jednostek organizacyjnych  – Gminne Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie, Pracownia Filmu i  Starej Fotografii  w Michałowie powołuje Zespół  w składzie:
 1. Aneta Putko    -    Kierownik Zespołu
 2. Anna Modzelewska
 3. Stanisław Malesiński
 4. Maciej Woźniewski
 5. Tomasz Wiśniewski
 6. Anna Dobrowolska

   

§ 2

1. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

  1) zwoływanie jego posiedzeń i wyznaczanie zadań jego członkom;
   
  3) gromadzenie i analizowanie dokumentów niezbędnych do przygotowania i realizacji utworzenia jednostek ( statuty, stan zatrudnienia, reklamy, bilety, ogłoszenia  )

  4) bieżąca bezpośrednia współpraca Kierownikiem Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego, w tym przekazywanie informacji niezbędnych do utworzenia jednostki

  5) monitoring terminów związanych z realizacją utworzenia jednostek;


§ 3


  Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4


   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   
 
  
  
   Burmistrz Michałowa

                                                                                                                  Marek Nazarko
   
   
 
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
 
  
  
   


 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-01-27

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-06-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-01-27