Z A R Z Ą R Z E N I E Nr 317/2021 Burmistrza Michałowa z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w celu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki gminy

Data wydania 2021-04-30
Tytuł Z A R Z Ą R Z E N I E Nr 317/2021 Burmistrza Michałowa z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w celu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki gminy

OR.0050.317.2021.BT

 

Z A R Z Ą R Z E N I E  Nr  317/2021

 

Burmistrza Michałowa

z dnia 30 kwietnia 2021 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w celu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki gminy

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 11, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 11 i poz. 234), Uchwały Nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/213/17 Rady Miejskiej w Michałowie  z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017r., poz. 3267), w wykonaniu Uchwały Nr XXIV/196/20 rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Michałowa,  zarządza się, co następuje:

 § 1. Przeznaczam do przeniesienia prawa własności (aport) na rzecz spółki „Niezapominajka” Sp. z o.o. nieruchomości oznaczonych nr geod. 165, 198/5, 198/6, 199/4, 199/6, 200/1, 230, 235, 686/4, 686/6, 709, 710 o łącznej powierzchni 5,9782 ha w celu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki gminy celem podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

 § 2. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości o których mowa w § 1.

 § 3. Wykaz o którym mowa w § 2 wywiesza się na  okres 21 dni  na tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie i miejscowości Michałowo, a informacja o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl,                                              

 § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego.

 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                Burmistrz  Michałowa

                                                                                                                       Marek Nazarko

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Tomaszewska

Data wytworzenia: 2021-04-30

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2021-04-30

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2021-04-30