Z A R Z Ą R Z E N I E Nr 315/2021 Burmistrza Michałowa z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat

Data wydania 2021-04-30
Tytuł Z A R Z Ą R Z E N I E Nr 315/2021 Burmistrza Michałowa z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat

 

 

 

OR.0050.315.2021.BT

 

 

Z A R Z Ą R Z E N I E  Nr  315/2021

Burmistrza Michałowa

z dnia 30 kwietnia 2021 roku

 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 11 i poz. 234), zarządza się, co następuje:

 

 § 1.Przeznacza się do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości opisane w wykazie stanowiącym załącznik będący integralną częścią niniejszego zarządzenia:

 

  1. Potoka dz. nr. 63/1 o pow. 0,3222 ha
  2. Barszczewo dz. nr 57/2 o pow. 0,0924 ha

                                              

 § 2. Wykaz o którym mowa w § 1 wywiesza się na okres 21 dni  na tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz miejscowości, na terenie której położona jest nieruchomość, a informacja o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, oraz w prasie lokalnej.

                                                          

 § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego.

 

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                                                                Burmistrz  Michałowa

 

                                                                                                                       Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Tomaszewska

Data wytworzenia: 2021-04-30

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2021-04-30

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2021-04-30