Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 219/2020 Burmistrza Michałowa z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie ustnego przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego na Osiedlu Bondary w obrębie 6 Bondary

Data wydania 2020-07-16
Tytuł Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 219/2020 Burmistrza Michałowa z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie ustnego przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego na Osiedlu Bondary w obrębie 6 Bondary

OR.0050.219.2020.BT

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 219/2020

Burmistrza Michałowa

z dnia 16 lipca 2020 roku

 

            w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie ustnego przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego na Osiedlu Bondary w obrębie 6 Bondary

 

            Na podstawie art. 30  ust. 2  pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 35 ust. 1 i 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 284), Uchwały Nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/213/17 Rady Miejskiej w Michałowie  z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017r., poz. 3267) i uchwały nr XVII/146/20 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 11 marca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego zarządzam, co następuje:

§1

  1. Przeznaczam do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny oznaczony

1) numerem 7 położony w budynku wielorodzinnym na Osiedlu Bondary 1, Gmina Michałowo, o powierzchni 60,31 m²

 

  1. Szczegółowe informacje o w/w lokalach mieszkalnych zawiera wykaz będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz sołectwa Bondary na okres 21 dni, a informacja o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

      

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                                BURMISTRZ  MICHAŁOWA

                                                                                                         

                                                                                                          MAREK NAZARKO

                                                                                                   


 

 

                                                                                                     Załącznik do zarządzenia Nr 219/2020

                                                                                                     Burmistrza Michałowa

                                                                                                     z dnia 16 lipca 2020.

W Y K A Z

 

lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

 

 

 

 

 

 

Obręb 6

Bondary

 

 

 

 

lokal nr

7

Osiedle Bondary 1

o pow. 60,31 m²

Lokal mieszkalny położony w budynku wielorodzinnym, składający się z 4-ech izb, z udziałem 759/10000 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego w tym pomieszczenie w piwnicy i urządzeń służących do wspólnego użytku ogółu mieszkańców oraz w prawie własności nieruchomości gruntowej ozn. nr ewid. 25/9 i 119 o łącznej pow. 0,1457 ha i segmentem o pow. 19,725 m² w budynku gospodarczym, z udziałem 1/20 w częściach wspólnych budynku gospodarczego i w prawie własności gruntu działki nr 25/15 i 26/14 o łącznej pow. 0,1457 ha.

 

 

 

 

 

BI1B/00074579/6

BI1B/00074585/1

 

 

 

 

 

25 448,00 zł

(zwolnienie z podatku VAT)

 

            Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia tj. operat szacunkowy i dokumentacja geodezyjna w kwocie: 1 056,45 zł pokrywają nabywcy.

             Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponoszą nabywcy.       

             Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 284) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Tomaszewska

Data wytworzenia: 2020-07-20

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-07-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-07-20