Zapytanie ofertowe Nr IG.7031.88.2018.RK z dnia 2018-10-11 - PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO ,,Rewitalizacji zabytkowego centrum Jałówki”

Tytuł PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO ,,Rewitalizacji zabytkowego centrum Jałówki”
Numer IG.7031.88.2018.RK
Data wydania 2018-10-11
Termin składania uwag do oferty 2018-10-19

Michałowo, 11.10.2018r.

IG.7031.88.2018.RK

 

 

Zapytanie ofertowe

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

,,Rewitalizacji zabytkowego centrum Jałówki”

 

 

     Dotyczy operacji pn. ,,Rewitalizacja zabytkowego centrum Jałówki” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działania 8.6 Inwestycje na rzecz użyteczności publicznej. Umowa o przyznanie pomocy Nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0165/17-00 z dnia 04.09.2018r.

 

 I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Michałowo

ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo

NIP: 966-210-16-73

 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Rewitalizacja zabytkowego centrum Jałówki”, w następującym zakresie prac:

 1. wykonaniu prac budowlanych w zakresie placu wypoczynkowego wraz z fontanną i pomnikiem Zygmunta II Augusta wspartego na cokole,
 2. wykonaniu placu zabaw dla dzieci z wyposażeniem i ogrodzeniem od strony ulicy, ciągów pieszych utwardzonych oraz schodów terenowych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych nowymi trawnikami, kwietnikami, nasadzeniem zieleni krzewów i drzew ozdobnych,
 3. montażu małej architektury typu: ławki, kosze, tablice, stojak na rowery
 4. wykonaniu uzbrojenia terenu w postaci przyłącza wodociągowego wraz z instalacją wodociągową do zasilania pompy fontanny i punktu poboru wody,
 5. przyłącza energetycznego oraz instalacji doziemnej energetycznej do zasilania zamontowanych lamp parkowych, lampy oświetlenia pomnika, zasilania pompy fontanny i oświetlenia fontanny.

Wartość robót budowlanych opiewa na kwotę:  671.873,55zł zł brutto

Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określa załączony projekt umowy.

Link do dokumentacji technicznej:

http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/zamowienie-nr-ig-271-5-2018-z-dnia-2018-09-12-rewitalizacja-zabytkowego-centrum-jalowki.html

 

 2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego prowadzone w branżach:

 1. specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowej
 2. drogowej
 3. budowlanej
 4. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 4. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. WYMAGANIA ODNOŚNIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO:

 1. min. 3 lata posiadanie uprawnień budowlanych,
 2. wykonanie co najmniej jednej usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w zakresie wskazanym w rozdziale II pkt 1 o wartości nadzorowanego zadania min. 100.000zł.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przewidywany okres realizacji zadania do dnia 30.05.2019r. płatność odbędzie się po zakończeniu inwestycji.

V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania i zawierać:

- datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana przez wykonawcę,

- dołączyć kserokopie uprawnień i referencji potwierdzających  wykonanie wymaganych prac.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo do dnia 19.10.2018r. godz. 14.00. – biuro podawcze lub drogą elektroniczną na email: sekretariat@michalowo.eu
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

VII. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            - Cena 100 %

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Otwarcie ofert 19.10.2018r. godzina 14.15 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Michałowie.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Roman Kalinowski lub Emilia Wawreniuk pod numerem telefonu 85 7131777.

X. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego.

Wzór umowy.

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2018-10-11

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2018-10-11

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2018-10-11