Zapytanie ofertowe Nr IG.7031.81.2018.RK z dnia 2018-09-10 - Dostawa Hot Spota i Infokiosku wraz z oprogramowaniem

Tytuł Dostawa Hot Spota i Infokiosku wraz z oprogramowaniem
Numer IG.7031.81.2018.RK
Data wydania 2018-09-10
Termin składania uwag do oferty 2018-09-21

Michałowo, 10.09.2018r.

IG.7031.81.2018.RK

Zapytanie ofertowe

,,Dostawa Hot Spota i Infokiosku wraz z oprogramowaniem”

 

Dotyczy operacji pn. ,,Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad Zalewem Siemianówka” – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, umowa o przyznanie pomocy Nr 00285-6935-UM1010345/17 z dnia 29.01.2018r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Michałowo

Białostocka 11, 16-050 Michałowo

NIP: 966-210-16-73

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa Hot Spota  i  Infokiosku wraz z oprogramowaniem na plaży w Rudni nad Zalewem Siemianówka.

INFOKIOSK z wykonaniem oprogramowania na potrzeby Infokiosku zawierającego m.in. mapę z bazą atrakcji turystycznych, kwater agroturystycznych, punktów gastronomicznych, toalet publicznych itp., informację  o godzinach otwarcia, adresy, telefony i cenniki instytucji świadczących usługi dla turystów (Urząd Miejski, miejska pływalnia, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka, Pracownia Dźwięku Filmu i Fotografii w Michałowie, Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu), informacją o imprezach i wydarzeniach na terenie Gminy Michałowo (np. kalendarz wydarzeń) z możliwością tworzenia  statystyk odwiedzin (np. licznik odwiedzin) w celu monitorowania projektu.

Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji prac oraz ich zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji poniesie Oferent.

 

III. WARUNKI WYMAGANE W POSTEPOWANIU

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym usługą oraz posiadają wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia lub pozwolenia związane z prowadzoną działalnością. W celu weryfikacji warunku, zamawiający do oferty dołączy informacje z systemu CEiDG albo KRS.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przewidywany okres realizacji zadania – 19.10.2018r.

V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna zawierać:

- datę sporządzenia, cenę,

- adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana przez wykonawcę,

- podpisany załącznik RODO

- podpisany formularz oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

- informacje z systemu CEiDG albo KRS,

Cena ofertowa stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera, faxem, pocztą elektroniczną: email:sekretariat@michalowo.eu lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo do dnia 21.09.2018r. godz. 14.00. – biuro podawcze, z dopiskiem: ,,Oferta na dostawę Hot Spota  i  Infokiosku wraz z oprogramowaniem”.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowo oraz na portalu ogłoszeń ARIMR.

 

VII. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

           

Lp.

Nazwa kryterium

Znaczenie kryterium (%)

1.

Cena

60 %

2.

Okres gwarancja i rękojmi

40 %

 

1) Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena(Cp) zostanie obliczona wg następującego wzoru:

               Co

Cp = --------- x 60 pkt

             Cb     

Cp- ilość punktów badanej ceny oferty

Co - cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach

Cb - cena oferty badanej

       Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia

 

2) Punkty za kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” (waga 40 pkt) - (G) - zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem:

 1. Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz urządzenia zamontowane lub dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przedstawionego przez wykonawców zastrzegając, iż minimalny okres (termin) gwarancji i rękojmi wynosi 1 rok wg poniższego wzoru:
  1. 1 rok gwarancji i rękojmi - 0 punktów,
  2. 2 lata gwarancji i rękojmi - 20 punkty,
  3. 3 lat gwarancji i rękojmi oraz więcej - 40 punktów,
 2. Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w ofercie. W przypadku nie podania przez Oferenta okresu gwarancji i rękojmi, zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin) gwarancji i rękojmi tj. 1 rok.
 3. Oferta z okresem 3 lat i więcej, gwarancji i rękojmi otrzyma maksymalną ilość punktów.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania za oba kryteria wynosi 100. Ofertą najkorzystniejszą jest oferta z największą ilością punktów z uwzględnieniem wag każdego kryterium i wyliczona wg wzoru:  O = Cp +  G

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Otwarcie ofert 21.09.2018r. godzina 14.15 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Michałowie.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

 1. Zamawiający zastrzega unieważnienie zapytania bez podania przyczyn.
 2. Kod CPV: 48810000-9 Systemy informacyjne.
 3. Dodatkowych informacji udziela Roman Kalinowski pod numerem telefonu 857131777.

 

X. ZAŁĄCZNIKI

 1. a) Wzór formularza ofertowego
 2. b) Wzór umowy
 3. c) RODO
 4. d) Formularz oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2018-09-10

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2018-09-10

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2018-09-10