Zapytanie ofertowe Nr IG.7031.80.2018.RK z dnia 2018-09-10 - Budowa wiaty w Sokolu wraz z zagospodarowaniem terenu

Tytuł Budowa wiaty w Sokolu wraz z zagospodarowaniem terenu
Numer IG.7031.80.2018.RK
Data wydania 2018-09-10
Termin składania uwag do oferty 2018-09-25

Michałowo, 10.09.2018r.

 IG.7031.80.2018.RK

 Zapytanie ofertowe

,,BUDOWA WIATY W SOKOLU

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

 

 

Dotyczy operacji pn. ,,Budowa infrastruktury na szlaku rowerowym im Leszka Nosa w Gminie  Michałowo”– w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, umowa o przyznanie pomocy Nr 00286-6935-UM1010347/17 z dnia 29.01.2018r.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Michałowo

Białostocka 11, 16-050 Michałowo

NIP: 966-210-16-73

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Budowa wiaty turystyczno – wypoczynkowej na terenie działki nr 91 w Sokolu zgodnie z projektem technicznym wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i montażem ławki i kosza na śmieci.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do zapytania. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, prawem budowlanym i polskimi normami.

Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji prac oraz ich zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji poniesie Oferent.

 

III. WARUNKI WYMAGANE W POSTEPOWANIU

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym usługą oraz posiadają wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia lub pozwolenia związane z prowadzoną działalnością. W celu weryfikacji warunku, zamawiający do oferty dołączy informacje z systemu CEiDG albo KRS.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przewidywany okres realizacji zadania – 19.10.2018r.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna zawierać:

- datę sporządzenia, cenę,

- adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana przez wykonawcę,

- podpisany załącznik RODO

- podpisany formularz oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

- informacje z systemu CEiDG albo KRS,

- kosztorys ofertowy.

Oferent zobowiązany jest do opracowania kosztorysu ofertowego na podstawie załączonych do SIWZ przedmiaru robót oraz dołączenie jego do formularza ofertowego. Cenę oferty Oferenci winni wyliczyć na podstawie kosztorysu ofertowego, sporządzonego na podstawie przedmiaru robót, wykonanego przez Oferenta  (Zamawiający załącza przedmiar robót jako materiał pomocniczy do sporządzenia własnego przedmiaru. Korzystanie z przedmiaru przygotowanego przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Oferenta). Podstawą obliczenia ceny za roboty budowlane jest dostarczona wykonawcom dokumentacja projektowa. Cena ofertowa stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera, faxem, pocztą elektroniczną: email:sekretariat@michalowo.eu lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo do dnia 25.09.2018r. godz. 14.00. – biuro podawcze, z dopiskiem: ,,Oferta na budowę wiaty w Sokolu wraz z zagospodarowaniem terenu”
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowo oraz na portalu ogłoszeń ARIMR.

 

VII. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

           

Lp.

Nazwa kryterium

Znaczenie kryterium (%)

1.

Cena

60 %

2.

Okres gwarancja i rękojmi

40 %

1) Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena(Cp) zostanie obliczona wg następującego wzoru:

                                      Co

Cp = --------- x 60 pkt

                Cb     

Cp- ilość punktów badanej ceny oferty

Co - cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach

Cb - cena oferty badanej

       Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia

2) Punkty za kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” (waga 40 pkt) - (G) - zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem:

 1. Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz urządzenia zamontowane lub dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przedstawionego przez wykonawców zastrzegając, iż minimalny okres (termin) gwarancji i rękojmi wynosi 1 rok wg poniższego wzoru:
  1. 1 rok gwarancji i rękojmi - 0 punktów,
  2. 2 lata gwarancji i rękojmi - 20 punkty,
  3. 3 lat gwarancji i rękojmi oraz więcej - 40 punktów,
 2. Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w ofercie. W przypadku nie podania przez Oferenta okresu gwarancji i rękojmi, zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin) gwarancji i rękojmi tj. 1 rok.
 3. Oferta z okresem 3 lat i więcej, gwarancji i rękojmi otrzyma maksymalną ilość punktów.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania za oba kryteria wynosi 100. Ofertą najkorzystniejszą jest oferta z największą ilością punktów z uwzględnieniem wag każdego kryterium i wyliczona wg wzoru:  O = Cp +  G

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Otwarcie ofert 25.09.2018r. godzina 14.15 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Michałowie.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

 1. Zamawiający zastrzega unieważnienie zapytania bez podania przyczyn.
 2. Kod CPV: 44112100-9 Wiaty.
 3. Wszystkie podane w dokumentacji technicznej projektowej oraz przedmiarze robót nazwy własne, handlowe znaki towarowe (materiałów i urządzeń) lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwanie techniczne, parametry jakościowe i wymagany standard. Zamawiający dopuszcza użycie do wyceny i wbudowania materiały, urządzenia i technologie innych producentów w stosunku do przywołanych ,,równoważne” pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych, co najmniej takich jak wskazane w udostępnionych dokumentach technicznych- parametrów technicznych i fizycznych.
 4. Dodatkowych informacji udziela Roman Kalinowski pod numerem telefonu 857131777.

 

X. ZAŁĄCZNIKI

a) Wzór formularza ofertowego

b) Wzór umowy

c) RODO

d) Formularz oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

e) przedmiar robót i dokumentacja techniczna

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2018-09-10

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2018-09-10

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2018-09-10