Zapytanie ofertowe Nr IG.7031.47.2019.BT z dnia 2019-06-11 - Zapytanie ofertowe na: "Wymiana i montaż nowej stolarki okiennej PCV w 4 mieszkaniach komunalnych na Osiedlu Bondary 1"

Tytuł Zapytanie ofertowe na: "Wymiana i montaż nowej stolarki okiennej PCV w 4 mieszkaniach komunalnych na Osiedlu Bondary 1"
Numer IG.7031.47.2019.BT
Data wydania 2019-06-11
Termin składania uwag do oferty 2019-06-14

Michałowo, dnia 11.06.2019r.

IG.7031.47.2019.BT

ZAPYTANIE OFERTOWE

            Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1603 i poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 730.) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ww. ustawy.

            Burmistrz Michałowa zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: Wymiana i montaż nowej stolarki okiennej PCV w 4 mieszkaniach komunalnych na Osiedlu Bondary 1

1. Zamawiający:

Burmistrz Michałowa

reprezentujący Gminę Michałowo

ul. Białostocka 11

16 – 050 Michałowo

2. Przedmiot zamówienia:

            Przedmiotem zamówienia jest wymiana i montaż nowej stolarki okiennej PCV wraz z montażem parapetów i obróbką, w 4 mieszkaniach komunalnych w budynku wielorodzinnym nr 1 położonym na Osiedlu Bondary, gm. Michałowo.

Wymagany okres gwarancji na wykonanie pracy (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

Cenę oferty należy ustalić jako ryczałt dla całego zakresu zamówienia.

3. Zakres zadania obejmuje:

Wymiana i montaż w bloku nr 1:

- mieszkanie nr 6: 5 okien, 1 drzwi balkonowe,

- mieszkanie nr 7: 5 okien, 1 drzwi balkonowe,

- mieszkanie nr 13: 4 okna, 1 drzwi balkonowe,

- mieszkanie nr 14: 4 okna, 1 drzwi balkonowe;

 

 oraz montaż i obróbka parapetów w w/w mieszkaniach.

 

            Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do wykonania pomiarów otworów okiennych w poszczególnych mieszkaniach.

            Wykonawca w cenie oferty powinien przewidzieć wszystkie koszty mogące powstać w okresie wykonania przedmiotu zamówienia

4. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

  1. warunki płatności: przelewem na konto bankowe, termin płatności 14 dni od odbioru i otrzymania faktury,
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w częściach,
  3. termin realizacji zamówienia do dnia 05.07.2019r.

5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

Urząd Miejski w Michałowie

ul. Białostocka 11

16 – 050 Michałowo,

Osoba do kontaktu: Bożena Tomaszewska

Tel.: 85 713 17 781

6. Kryteria wyboru ofert:

Najniższa cena.

7. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

8. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić wg zał. nr 1 w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją:

Wymiana i montaż nowej stolarki okiennej PCV w 4 mieszkaniach komunalnych na Osiedlu Bondary 1

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz ofertowy - zał. nr 1;
  • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2;

9. Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty sporządzone na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu można składać do dnia 14.06.2019r. do godz. 10.00 na adres email: sekretariat@michalowo.eu lub w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój Nr 1 – biuro podawcze z dopiskiem na kopercie:

Oferta na: „Wymiana i montaż nowej stolarki okiennej PCV w 4 mieszkaniach komunalnych na Osiedlu Bondary 1

Załączniki:

Nr 1. – formularz ofertowy

Nr 2. – oświadczenie

Nr 3. – wzór umowy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Tomaszewska

Data wytworzenia: 2019-06-11

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2019-06-11

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2019-06-11