Zamówienie Nr z dnia 2019-04-11 - Zapytanie ofertowe na wykonanie ujęcia wody podziemnej (studni wierconej) dla potrzeb ogródków działkowych w miejscowości Michałowo

Tytuł Zapytanie ofertowe na wykonanie ujęcia wody podziemnej (studni wierconej) dla potrzeb ogródków działkowych w miejscowości Michałowo
Data wydania 2019-04-11
Termin składania uwag do oferty 2019-04-19

Michałowo, 11.04.2019 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

dla którego nie stosuje się procedur zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych

na wykonanie ujęcia wody podziemnej (studni wierconej) dla potrzeb ogródków działkowych w miejscowości Michałowo

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Michałowo

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

tel./fax 85 7131 781

NIP: 9662101673

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

            Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ujęcia wody podziemnej (studni wierconej) dla potrzeb ogródków działkowych w miejscowości Michałowo na głębokości do 30m, z prognozowanym poborem wody do 5m³ na dobę.

III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

            Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ujęcia wody podziemnej (studni wierconej) na głębokości do 30 m, z prognozowanym poborem wody do 5m³ na dobę, dla potrzeb ogródków działkowych w miejscowości Michałowo, na działce gminnej nr 230, zakończonego zdrojem ulicznym zabezpieczanym przed zamarzaniem.

Termin realizacji zamówienia: do 17 maja 2019 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1).

Oferta powinna:

  1. posiadać datę sporządzenia, 
  2. zawierać adres oferenta, numer telefonu, numer NIP,
  3. być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim,
  4. podpisana czytelnie przez Wykonawcę,

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera pod adres: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, biuro podawcze - do dnia 19.04.2019 r. do godz. 10.00 (decyduje data wpływu).

Oferty złożone po terminie lub bez obowiązujących załączników lub podpisane przez osoby, które nie są do tego upoważnione nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Niniejsze zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

VI. OCENA OFERTY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena (ryczałt) – 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Michałowie: Bożena Tomaszewska, pod numerem telefonu 85 7131 781 oraz adresem email: skretariat@michalowo.eu

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Gminy Michałowo do złożenia zamówienia.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania bez podania przyczyn.

 

 

Burmistrz Gminy Michałowo

Marek Nazarko

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Tomaszewska

Data wytworzenia: 2019-04-11

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2019-04-11

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2019-04-11