Zamówienie Nr z dnia 2018-07-03 - ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo.

Tytuł ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo.
Data wydania 2018-07-03
Termin składania uwag do oferty 2018-07-11

Michałowo 04.07.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

 na dostawę i montaż klimatyzacji w budynku  Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo.

 

 Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz. U z z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

 

I. Zamawiający:

Gmina Michałowo

Siedziba: ul. Białostocka 11 16-050 Michałowo

REGON 050659438

NIP 9662101673

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

  1. Zadanie nr 1 – klimatyzacja pomieszczeń w referacie finansowym (rysunek poglądowy: zadanie1.jpg – pomieszczenia oznaczone symbolami 2/5, 2/6, 2/8:

- agregat zewnętrzny o mocy nominalnej min. 7kW, zasilany prądem zmiennym, jednofazowym 230V

- 3 szt. jednostek wewnętrznych, naściennych m o mocy nominalnej minimum 2.5 kW, zasilane prądem jednofazowym zmiennym 230V, sterowane pilotami na podczerwień

- klasa energetyczna urządzeń min A

- gwarancja na instalację i urządzenia minimum 36 miesięcy

  1. Zadanie nr 2 – klimatyzacja pomieszczeń w USC i MGOPS (rysunek poglądowy: zadanie2.jpg – pomieszczenia oznaczone symbolami 1/5, 1/6, 1/7,1/8:

- agregat zewnętrzny o mocy nominalnej min. 9kW, zasilany prądem zmiennym, jednofazowym 230V

- 4 szt. jednostek wewnętrznych, naściennych m o mocy nominalnej minimum 2.5 kW, zasilane prądem jednofazowym zmiennym 230V, sterowane pilotami na podczerwień

- klasa energetyczna urządzeń min A

- gwarancja na instalację i urządzenia minimum 36 miesięcy

 

  1. Zadanie nr3 – klimatyzacja pomieszczeń w referacie inwestycyjno –geodezyjnym i biurze podawczym (rysunek poglądowy: zadanie3.jpg – pomieszczenia oznaczone symbolami 1/18, 1/22, 1/23,1/25:

- agregat zewnętrzny o mocy nominalnej min. 9kW, zasilany prądem zmiennym, jednofazowym 230V

- 4 szt. jednostek wewnętrznych, naściennych m o mocy nominalnej minimum 2.5 kW, zasilane prądem jednofazowym zmiennym 230V, sterowane pilotami na podczerwień

- klasa energetyczna urządzeń min A

- gwarancja na instalację i urządzenia minimum 36 miesięcy

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Zamówiony sprzęt i należy zainstalować i uruchomić w przeciągu 30 dni od momentu podpisania umowy.

 

  1. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana przez wykonawcę.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: maila na adres: sekretariat@michalowo.eu; poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo do dnia 12.07.2018r. godz. 10.00.
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo.

 

V. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Maciej Woźniewski pod numerem telefonu 85 7131 788 oraz adresem email: informatyk@michalowo.eu

 

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Data wytworzenia: 2018-07-04

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2018-07-04

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2018-07-04