Zamówienie Nr z dnia 2018-06-13 - ZAPYTANIE OFERTOWE Na przeprowadzenie okresowej kontroli obiektów budowlanych w 2018r.

Tytuł ZAPYTANIE OFERTOWE Na przeprowadzenie okresowej kontroli obiektów budowlanych w 2018r.
Data wydania 2018-06-13
Termin składania uwag do oferty 2018-06-22

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Na przeprowadzenie okresowej kontroli obiektów budowlanych w 2018r.

 Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych –
(Dz. U z z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty
30.000 euro.

I. Zamawiający:

Gmina Michałowo

Siedziba: ul. Białostocka 11 16-050 Michałowo

REGON 050659438

NIP 9662101673

 II. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przeprowadzenie okresowej kontroli obiektów budowlanych w 2018r. wymienionych poniżej:

Zadania:

 1. Budynek Urzędu Miejskiego w Michałowie ( Ratusz) przy ul. Białostockiej 11 w Michałowie.
 2. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Szymkach
 3. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Jałówce
 4. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Woli
 5. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bondarach
 6. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie
 7. Budynek Klubu Rolnika w Pieńkach
 8. Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Juszkowym Grodzie
 9. Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Michałowie
 10. Budynek świetlicy w Topolanach
 11. Plac zabaw w Michałowie (róg ul. Gródeckiej i Sienkiewicza)
 12. Plac zabaw w Michałowie przy ul. Klonowej
 13. Plac zabaw w Michałowie przy Zalewie w Michałowie
 14. Plac zabaw w Hieronimowie
 15. Plac zabaw Bondarach.
 16. Wieża widokowa na terenie obrębu Rudnia
 17. Miejsca Obsługi Rowerów na terenie wsi Kobylanka – MOR
 18. Scena w Bondarach
 19. Kompleks rekreacyjno-targowy w Michałowie
 20.  Wiata rekreacyjna na terenie obrębu Rudnia
 21. Pomost drewniany nad zalewem Siemianówka w obrębie Rudnia
 22. Slip do wodowania łodzi na plaży w Rudni

 

 1. Zakres przedmiotowych prac - przegląd techniczny obiektów budowlanych w roku 2018.

 

 1. Charakterystyka obiektów budowlanych:

1)        Budynek Ratusz posiada 3 kondygnacje, parter, piętro i poddasze. Powierzchnia zabudowy 1022m2, kubatura budynku 7708 m3, pow. użytkowa 1634,7 m2.

2)        Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Szymkach posiada 2 kondygnacje, parter i poddasze. Powierzchnia zabudowy 173,10m2, powierzchnia użytkowa 252,74m2, kubatura 787,05m3.

3)        Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Jałówce posiada garaż i dwie części użytkowe (parter i piętro). Powierzchnia zabudowy 184,60m2, powierzchnia użytkowa 191,81m2, kubatura 787,05m3.

4)        Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bondarach o wymiarach 14,43x11,56m co daje 166,8m2 powierzchni.  

5)        Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie o wymiarach 17,15x25,67m co daje 341,55m2 powierzchni.  Budynek parterowy, niepodpiwniczony z czterokondygnacyjną wieżą obserwacyjną.

6)        Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Juszkowym Grodzie parterowy z poddaszem nie użytkowym o wymiarach 11,97x9,68m. Powierzchnia zabudowy 105,40m2, powierzchnia użytkowa 72,59m2, kubatura 478,32m3.

7)        Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Michałowie jednopiętrowy, nie podpiwniczony, o wymiarach 22,22x14,23m i wysokości 9,63m.

8)        Wieża widokowa wybudowana w technologii drewnianej tradycyjnej z bala, obiekt dwu kondygnacyjny o ażurowej konstrukcji. powierzchnia zabudowana 72m2, powierzchnia użytkowa 168m2,  kubatura 960m3, wysokość 16,70m, długość, szerokość 8,50x8,50m.

9)        Miejsca Obsługi Rowerów na terenie wsi Kobylanka – MOR. Wyposażenie: wiata – moduł konstrukcyjny w wymiarach 300cm x 300cm, wysokość 358cm, długość/szerokość 442,0cm x 442,0cm, osłony-dwie ścianki prostopadłe do siebie z desek na zakładkę; miejsce na spożycie posiłku (stół z ławkami); stojaki na rowery; tablice informacyjne wolnostojące; znak informacyjny, kosz na śmieci; osłona parawanowa toalety i miejsca na odpady.

10)      Kompleks rekreacyjno-targowy w Michałowie: zadaszenie terenu wystawienniczo-handlowego, budynek sanitarno-magazynowy w konstrukcji drewnianej, scena.   

11)          Wiata na terenie obrębu Rudnia – technologia tradycyjna, stropy fundamentowe, rdzenie żelbetowe, wylewane, konstrukcja wsporcza dachu – drewniana, dach kryty papą bitumiczną. Wysokość wiaty – 5,52m, kubatura – 326,4m3, szerokość/długość – 11,40m.

12)         Wiata rekreacyjna w Michałowie – technologia tradycyjna, stropy fundamentowe, rdzenie żelbetowe, wylewane, konstrukcja wsporcza dachu – drewniana, dach kryty papą bitumiczną. Wysokość wiaty – 5,52m, kubatura – 326,4m3, szerokość/długość – 11,40m

13)            Hangar na łodzie na plaży w Rudni – konstrukcja z profili metalowych, ściany i dach z blachy. Szerokość 18,08m, długość – 7,28m, wysokość – 4,60m. Powierzchnia zabudowy 131,97 m2, powierzchnia użytkowa – 125,10m2, kubatura – 538,8m3.

14)            Slip do wodowania łódek – powierzchnia slipu w zbiorniku wodnym – 55,4m2, powierzchnia slipu niezanurzona – 90,0m2, długość – 26m, szerokość – 5,60m.

15)               Pomost nad zalewem Siemianówka – pomost drewniany na palach fi 22-30cm, poziom 0,00 – rzędna 145,50 npm. Kształt nieforemny, powierzchnia użytkowa 1395,00m2

 1. Termin płatności 14 dni liczony od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez uprawnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Michałowie bez zastrzeżeń.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołów, zawierających ocenę stanu technicznego wraz z zaleceniami napraw elementów budynków.
 3. Wykonawca jest związany z ofertą 14 dni.
 4. Umowa z Wykonawcą będzie obowiązywać od dnia jej podpisania do dnia zakończenia kontroli obiektów budowlanych na podstawie protokołu odbioru.
 5. Termin realizacji zamówienia: Protokoły kontroli należy wykonać i dostarczyć do Zamawiającego do 31 lipca 2018r.
 6. Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest: Pracownik Referatu Inwestycyjno - Geodezyjnego – Emilia Wawreniuk tel. (85) 7131777 w godz. od 7.15 - 15.15
 7. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – załącznik Nr 1.
 2. Zaświadczenie/decyzja o posiadaniu stosownych uprawnień budowlanych do wykonywania ww. czynności lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.

IV. Miejsce składania ofert:

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 22.06.2018 r. do godz. 12.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przeglądy okresowe obiektów budowlanych” na adres siedziby Zamawiającego – Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój Nr 1 – biuro podawcze.

 V. Opis sposobu obliczania oferty:

 1. Na załączonym formularzu ofertowym należy przedstawić cenę za wykonanie usług.
 2. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 4. Kryterium wyboru oferty - najniższa cena.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Wawreniuk

Data wytworzenia: 2018-06-13

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2018-06-15

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2018-06-13