Zamówienie Nr z dnia 2018-05-30 - ZAPYTANIE OFERTOWE na Przygotowanie studium wykonalności projektu „ Współpraca Michałowo-Gusiev na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego”

Tytuł ZAPYTANIE OFERTOWE na Przygotowanie studium wykonalności projektu „ Współpraca Michałowo-Gusiev na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego”
Data wydania 2018-05-30
Termin składania uwag do oferty 2018-06-05

Michałowo 05.30.2018 r.

 

              

Zapytanie ofertowe

Przygotowanie studium wykonalności projektu „ Współpraca Michałowo-Gusiev na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego”  stanowiącej załącznik do wniosku aplikacyjnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Michałowo

ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo

NIP: 542-10-08-585

 

II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Opracowanie Studium wykonalności projektu (w zakres którego wchodzi modernizacja oczyszczalni ścieków w Michałowie oraz budowa sieci wodociągowej w rejonie Gusiewa) wraz ze streszczeniem w języku angielskim zgodnie z wymaganiami w załączeniu: Wytyczne do przygotowania studium wykonalności Program Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  3. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

               Termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 06.07.2018r.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

               Oferent powinien stworzyć ofertę do niniejszego zapytania.

               Oferta powinna być:

               - opatrzona pieczątką firmową,

               - posiadać datę sporządzenia,

               - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

               - podpisana przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: e-maila (PDF)  na adres: putko@michalowo.eu  do 05.06.2018r. godz. 15.00.
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. OCENA OFERT

               Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

               - Cena 100 %

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem e-maila.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Aneta Putko pod numerem telefonu 665 711 976 oraz adresem email: putko@michalowo.eu

 

 

Burmistrz Michałowa

 

Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Putko

Data wytworzenia: 2018-05-30

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2018-06-01

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2018-05-30