Zamówienie Nr z dnia 2017-01-31 - ZMIANA / WYJAŚNIENIA nr 1 ZAPYTANIA OFERTOWEGO w sprawie wykonania dokumentacji projektowej ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. „Rozbudowa z Przebudową istniejącego kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie przy ul. Sienkiewicza 21 na potrzeby Gminnego Przedszkola”

Tytuł ZMIANA / WYJAŚNIENIA nr 1 ZAPYTANIA OFERTOWEGO w sprawie wykonania dokumentacji projektowej ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. „Rozbudowa z Przebudową istniejącego kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie przy ul. Sienkiewicza 21 na potrzeby Gminnego Przedszkola”
Data wydania 2017-01-31
Termin składania uwag do oferty 2017-02-10

Michałowo, 31 stycznia 2017 r.

 

OR.030.08.2017.JC

 

 

ZMIANA / WYJAŚNIENIA nr 1 ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W zapytaniu ofertowym Gminy Michałowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania dokumentacji projektowej ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. „Rozbudowa z Przebudową istniejącego kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie przy ul. Sienkiewicza 21 na potrzeby Gminnego Przedszkola”

Wprowadza się następujące zmiany:

Pkt IV. MINIMALNA ZAWARTOŚĆ OFERTY otrzymuje brzmienie:

a)  wypełniony formularz oferty;

b) ogólna koncepcja architektoniczna rozbudowy i adaptacji w formie opisowej (wskazane wyjściowe wizualizacje);

c) ogólna koncepcja zagospodarowania terenu – umiejscowienia takich elementów, jak plac zabaw, parkingi, dojazdy, ciągi pieszo-jezdne, zieleń, utwardzenie, ogrodzenie, wjazdy (wskazane wyjściowe wizualizacje);

d) szacunkowy koszt lub przedział (maksymalnie 10 proc.) kosztu realizacji inwestycji;

e) wykaz opracowanych projektów (co najmniej jednego), w oparciu o które zrealizowano obiekty oświatowe lub inne obiekty użyteczności publicznej wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania (wskazane referencje);

f) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

g) dokumenty potwierdzające stosowne uprawnienia i aktualną przynależność do samorządu zawodowego;

 

Pkt VI. OCENA OFERT otrzymuje brzmienie:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

  1. cena ryczałtowa (brutto) wykonania zamówienia – 60 %,
  2. doświadczenie zawodowe i referencje oferenta związane z budową obiektów oświatowych (należy przedłożyć referencje dotyczące wykonania projektów budynków przedszkoli z ostatnich 5 lat) – 10 %,
  3. efekt ekonomiczny, racjonalność – koszt realizacji inwestycji (oszacowany przez oferenta) – 10 %,
  4. funkcjonalność, sposób rozwiązań koncepcyjnych, wizualizacja – 10 %
  5. termin realizacji zamówienia (dostarczenia kompletnej dokumentacji do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę) –10 %, powyżej 6 miesięcy – 0 %.

 

Pkt V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT otrzymuje brzmienie:

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo do dnia 10.02.2017r. godz. 15.00. – biuro podawcze pokój nr 1.
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zastępca Burmistrza Michałowa

 

Jerzy Chmielewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Chmielewski

Data wytworzenia: 2017-01-31

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2017-01-31

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2017-01-31