Zamówienie Nr RPPD.08.02.01-IZ.00-20-001/17 z dnia 2017-12-18 - ZAPYTANIE OFERTOWE Przygotowanie studium wykonalności projektu „Budowa przedszkola w Michałowie poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej im Wł. Syrokomli w Michałowie” stanowiącej załącznik do wniosku aplikacyjnego w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Tytuł ZAPYTANIE OFERTOWE Przygotowanie studium wykonalności projektu „Budowa przedszkola w Michałowie poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej im Wł. Syrokomli w Michałowie” stanowiącej załącznik do wniosku aplikacyjnego w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Numer RPPD.08.02.01-IZ.00-20-001/17
Data wydania 2017-12-18
Termin składania uwag do oferty 2017-12-19

Michałowo 18.12.2017

 

              

Zapytanie ofertowe

Przygotowanie studium wykonalności projektu „Budowa przedszkola w Michałowie poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej im Wł. Syrokomli w Michałowie”  stanowiącej załącznik do wniosku aplikacyjnego w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego

Numer naboru: RPPD.08.02.01-IZ.00-20-001/17

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Michałowo

 1. Białostocka 11, 16-050 Michałowo

NIP: 542-10-08-585

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. Opracowanie Studium wykonalności projektu
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

               Termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 03.1.2018r.

 

 1. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

               Oferent powinien stworzyć ofertę do niniejszego zapytania.

               Oferta powinna być:

               - opatrzona pieczątką firmową,

               - posiadać datę sporządzenia,

               - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

               - podpisana przez wykonawcę.

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: e-maila (PDF)  na adres: putko@michalowo.eu  do 19.12.2017r. godz. 15.00.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 1. OCENA OFERT

               Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

               - Cena 100 %

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem e-maila.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Aneta Putko pod numerem telefonu 665 711 976 oraz adresem email: putko@michalowo.eu

 

 

Burmistrz Michałowa

 

Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Data wytworzenia: 2017-12-18

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2017-12-18

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2017-12-18