Zamówienie Nr IG.7031.83.2017.EW z dnia 2017-10-09 - Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej: „Budowa sieci wodociągowej we wsi Topolany oraz we wsi Tylwica”.

Tytuł Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej: „Budowa sieci wodociągowej we wsi Topolany oraz we wsi Tylwica”.
Numer IG.7031.83.2017.EW
Data wydania 2017-10-09
Termin składania uwag do oferty 2017-10-17

Michałowo, dnia 09.10.2017

 

IG.7031.83.2017.EW

 

Zapytanie ofertowe

  na opracowanie dokumentacji projektowej: „Budowa sieci wodociągowej we wsi Topolany oraz we wsi Tylwica”.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych –
(tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1579.) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty
30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).

 1. Zamawiający:

Gmina Michałowo

Siedziba: ul. Białostocka 11 16-050 Michałowo

REGON 050659438

NIP 9662101673

 1. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej we wsi Topolany i we wsi Tylwica, gm. Michałowo.

Projektowana sieć  wodociągowa do wsi Tylwica będzie włączona do istniejącej sieci wodociągowej we wsi Topolany. Z uwagi na duże różnice wysokości, Topolany-Tylwica, istnieje możliwość konieczności zaprojektowania również urządzeń do podnoszenia ciśnienia w sieci. Sieć wodociągowa z Topolan do Tylwicy, wzdłuż drogi powiatowej, powinna być zaprojektowana w działkach prywatnych (wymagana zgoda właścicieli działek), a w przypadku braku zgody zaprojektowana w pasie drogi powiatowej.

Projektowana sieć wodociągowa w Topolanach będzie zasilała mieszkańców kolonii wsi Topolany. Zaprojektowana powinna być w pasie drogi gminnej.

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
 • Projektu budowlanego na: „Budowa sieci wodociągowej we wsi Topolany oraz we wsi Tylwica”  sporządzonego w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017 poz. 1332) i Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462).

Zamawiający otrzyma od oferenta:

 1. Wydruk w/w projektu – 4 egzemplarze wersji oryginalnej,
 2. Wydruk projektu wykonawczego – 3 egz.
 3. wersję elektroniczną w/w projektu na płycie CD– 1 egz.
 • Przedmiaru robót dla opracowania jw. sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 28 marca 2012 (Dz. U. z 2012 poz. 365).
 1. wydruk przedmiaru robót – 2 egzemplarze,
 2. wersję elektroniczną przedmiaru robót na płycie CD – 1 egz.
 • Kosztorys inwestorski dla opracowania jw. sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389):
 1. wydruk kosztorysu inwestorskiego – 2 egzemplarze,
 2. wersję elektroniczną kosztorysu inwestorskiego na płycie CD – 2 egz.
 • Specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych dla opracowania jw. sporządzonej w oparciu o Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 28 marca 2012 (Dz. U. z 2012 poz. 365).
 1. wydruk specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych – 1 egz,
 2. wersję elektroniczną na płycie CD – 1 egz.
 3. Inne wymagania, które należy uwzględnić przy realizacji zamówienia:
 • Dokonanie uzgodnienia przebiegu trasy sieci wodociągowej z Gminą Michałowo i w Zarządzie Dróg powiatowych w Białymstoku.
 • Informowanie Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązań projektowych.
 • Dokumentacja budowlana wymaga uzgodnienia z Inwestorem i ewentualnie z PZD w Białymstoku, we wszystkich fazach projektowania.
 • Projektowane technologie, urządzenia oraz materiały winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane.
 • Zakazuje się użycia nazw własnych produktów w projektach technicznych oraz przedmiarach robót.
 • Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie przez projekt wymogów określonych
  w obowiązujących przepisach prawa
 • W przypadku ujawnienia się wad projektu po jego odbiorze oferent zobowiązuje się do ich

nieodpłatnego usunięcia w terminie określonym przez Zamawiającego w pisemnym powiadomieniu o ujawnieniu się wad projektu. Realizacja obowiązków określonych w zdaniu poprzedzającym nie wyklucza prawa do dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania.

 • Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej w terenie, dla którego ma być opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz do skalkulowania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia
 • Inwestor posiada decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.
 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium: najniższa CENA 100%

 1. Termin realizacji zamówienia:

Dokumentację projektową należy dostarczyć do Zamawiającego do 28 luty 2018r.

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia 17.10.2017 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój Nr 1 – biuro podawcze z dopiskiem: opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowa sieci wodociągowej we wsi Topolany oraz we wsi Tylwica”.

 1. Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:

Pracownik Referatu Inwestycyjno - Geodezyjnego – Emilia Wawreniuk

tel. (85) 7131777 w godz. od 7.15 - 15.15

 1. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
 2. Wynik postępowania zostanie przekazany telefonicznie lub email.
 3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta.

 

Zatwierdził:

 

Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego jest:

 • Formularz ofertowy
 • Wzór umowy
 • Mapy do celów projektowych

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Wawreniuk

Data wytworzenia: 2017-10-09

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2017-10-09

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2017-10-09