Zamówienie Nr IG.7031.8.2021.EW z dnia 2021-03-29 - Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej: „Budowa sieci cieplnej w Michałowie”.

Tytuł Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej: „Budowa sieci cieplnej w Michałowie”.
Numer IG.7031.8.2021.EW
Data wydania 2021-03-29
Termin składania uwag do oferty 2021-04-09

Michałowo, dnia 29.03.2021r.

 

IG.7031.8.2021.EW

Zapytanie ofertowe

 

na opracowanie dokumentacji projektowej: „Budowa sieci cieplnej w Michałowie”.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000 zł netto (art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy).

1. Zamawiający:

Gmina Michałowo

Siedziba: ul. Białostocka 11 16-050 Michałowo

REGON 050659438

NIP 9662101673

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci cieplnej na terenie Michałowa.

Projektowana sieć  cieplnej na terenie Michałowa będzie przedłużeniem istniejącej sieci. Orientacyjna trasa sieci przedstawiona na dołączonej mapie.

Mapa do celów projektowych po stronie Wykonawcy.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

1) Projektu budowlanego na: „Budowa sieci cieplnej w Michałowie”  sporządzonego w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) i Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1609).

Zamawiający otrzyma od oferenta:

 1. Wydruk w/w projektu – 4 egzemplarze wersji oryginalnej,
 2. Wydruk projektu wykonawczego – 3 egz.
 3. wersję elektroniczną w/w projektu na płycie CD– 1 egz.

2) Przedmiaru robót dla opracowania jw. sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129).

 1. wydruk przedmiaru robót – 2 egzemplarze,
 2. wersję elektroniczną przedmiaru robót na płycie CD – 1 egz.

3) Kosztorys inwestorski dla opracowania jw. sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389):

 1. wydruk kosztorysu inwestorskiego – 2 egzemplarze,
 2. wersję elektroniczną kosztorysu inwestorskiego na płycie CD – 2 egz.

4) Specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych dla opracowania jw. sporządzonej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129)

 1. wydruk specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych – 1 egz,
 2. wersję elektroniczną na płycie CD – 1 egz.

4. Inne wymagania, które należy uwzględnić przy realizacji zamówienia:

 1. Dokonanie uzgodnienia przebiegu trasy sieci cieplnej z Gminą Michałowo i w Zarządzie Dróg powiatowych i wojewódzkich w Białymstoku.
 2. Informowanie Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązań projektowych.
 3. Dokumentacja budowlana wymaga uzgodnienia z Inwestorem, PZDW, z PZD w Białymstoku, we wszystkich fazach projektowania.
 4. Projektowane technologie, urządzenia oraz materiały winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane.
 5. Zakazuje się użycia nazw własnych produktów w projektach technicznych oraz przedmiarach obót.
 6. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie przez projekt wymogów określonych
  w obowiązujących przepisach prawa
 7. W przypadku ujawnienia się wad projektu po jego odbiorze oferent zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie określonym przez Zamawiającego w pisemnym powiadomieniu o ujawnieniu się wad projektu. Realizacja obowiązków określonych w zdaniu poprzedzającym nie wyklucza prawa do dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania.
 8. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej w terenie, dla którego ma być opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz do skalkulowania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia
 9. Inwestor posiada decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium: najniższa CENA 100%

6. Termin realizacji zamówienia:

Dokumentację projektową należy dostarczyć do Zamawiającego do 15 lipiec 2021r.

7. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia 09.04.2021 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój Nr 1 – biuro podawcze z dopiskiem: opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowa sieci cieplnej w Michałowie”.

8. Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:

Pracownik Referatu Inwestycyjno - Geodezyjnego – Emilia Wawreniuk

tel. (85) 7131777 w godz. od 7.15 - 15.15

9. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.

10. Wynik postępowania zostanie przekazany telefonicznie lub email.

11. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta.

 

Zatwierdził:

 

Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego jest:

 • Formularz ofertowy
 • Wzór umowy
 • Mapa poglądowa z przebiegiem sieci

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Wawreniuk

Data wytworzenia: 2021-03-29

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2021-03-29

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2021-03-29