Zamówienie Nr IG.7031.8.2019.EW z dnia 2019-02-21 - Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej: „Przebudowa drogi we wsi Nowa Wola, gm. Michałowo”.

Tytuł Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej: „Przebudowa drogi we wsi Nowa Wola, gm. Michałowo”.
Numer IG.7031.8.2019.EW
Data wydania 2019-02-21
Termin składania uwag do oferty 2019-02-27

Michałowo, dnia 21.02.2019r.

 

 

Zapytanie ofertowe

 

na opracowanie dokumentacji projektowej: „Przebudowa drogi we wsi Nowa Wola, gm. Michałowo”.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz. U z 2018r. poz. 1986 ze zm) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty
30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).

1. Zamawiający:

Gmina Michałowo

Siedziba: ul. Białostocka 11 16-050 Michałowo

REGON 050659438

NIP 9662101673

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi we wsi Nowa Wola, gm. Michałowo. Przebudowa polegać będzie na zaprojektowaniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej z masy asfaltowej na istniejącej nawierzchni asfaltowej. Obecnie szerokość jezdni wynosi 7,0m, po przebudowie, jezdnia powinna wynosić: 5,0m szerokości + 2,0m – ścieżka rowerowa. Inwestycja powinna być realizowana w pasie drogi gminnej w dz. nr geod.: 288/1, 315/1 – obr. Nowa Wola. Inwestor posiada mapy do sporządzenia projektu zagospodarowania terenu.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

1) Projektu budowlanego: „Przebudowa drogi we wsi Nowa Wola” sporządzonego w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018 poz. 1202 ze zm) i Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 poz. 1935).

Zamawiający otrzyma od oferenta:

a) Wydruk w/w projektu – 4 egzemplarze wersji oryginalnej,

b) wersję elektroniczną w/w projektu na płycie CD– 1 egz.

2) Przedmiaru robót dla opracowania jw. sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 28 marca 2012.

Zamawiający otrzyma od oferenta:

a) wydruk przedmiaru robót – 2 egzemplarze,

b) wersję elektroniczną przedmiaru robót na płycie CD – 1 egz.

3) Kosztorys inwestorski dla opracowania jw. sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym:

Zamawiający otrzyma od oferenta:

a) wydruk kosztorysu inwestorskiego – 2 egzemplarze,

b) wersję elektroniczną kosztorysu inwestorskiego na płycie CD – 1 egz.

4) Specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych dla opracowania jw. sporządzonej w oparciu o Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 28 marca 2012.

Zamawiający otrzyma od oferenta:

a) wydruk specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych – 1 egz,

b) wersję elektroniczną na płycie CD – 1 egz.

5) Projekt organizacji ruchu na czas budowy

Zamawiający otrzyma od oferenta:

a) wydruk projektu organizacji ruchu na czas budowy – 2 egz,

b) wersję elektroniczną na płycie CD – 1 egz.

6) Projekt stałej organizacji ruchu 

Zamawiający otrzyma od oferenta:

a) wydruk projektu stałej organizacji ruchu – 2 egz,

b) wersję elektroniczną na płycie CD – 1 egz.

4. Inne wymagania, które należy uwzględnić przy realizacji zamówienia:

1) Dokonanie uzgodnienia przebiegu trasy drogi,

2) Informowanie Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązań projektowych.

3) Dokumentacja budowlana wymaga uzgodnienia z Inwestorem we wszystkich fazach projektowania, oraz z Powiatowym Zarządem Dróg w Białymstoku, Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

4) Projektowane technologie, urządzenia oraz materiały winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

5) Zakazuje się użycia nazw własnych produktów w projektach technicznych oraz przedmiarach robót.

6) Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie przez projekt wymogów określonych
w obowiązujących przepisach prawa

7) W przypadku ujawnienia się wad projektu po jego odbiorze oferent zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie określonym przez Zamawiającego w pisemnym powiadomieniu o ujawnieniu się wad projektu. Realizacja obowiązków określonych w zdaniu poprzedzającym nie wyklucza prawa do dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania.

8) Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej w terenie, dla którego ma być opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz do skalkulowania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia

5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium: najniższa CENA 100%

6. Termin realizacji zamówienia:

Dokumentację projektową należy dostarczyć do Zamawiającego do dnia 29 marzec 2019r.

Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia 27.02.2019 r. do godz. 12.00 na adres email: sekretariat@michalowo.eu lub w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój Nr 1 – biuro podawcze z dopiskiem: opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowa drogi we wsi Nowa Wola, gm. Michałowo”.

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:

Pracownik Referatu Inwestycyjno - Geodezyjnego – Emilia Wawreniuk

tel. (85) 7131777 w godz. od 7.15 - 15.15

8. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.

9. Wynik postępowania zostanie przekazany telefonicznie lub email.

10. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta.

Zatwierdził:

Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego jest:

  • Formularz ofertowy
  • Mapy (1-3)
  • Wzór umowy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Wawreniuk

Data wytworzenia: 2019-02-21

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2019-02-21

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2019-02-21