Zamówienie Nr IG.7031.8.2017.EW z dnia 2017-02-06 - Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej: „Budowa ulic na terenie Michałowa wraz z infrastrukturą techniczną zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego”.

Tytuł Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej: „Budowa ulic na terenie Michałowa wraz z infrastrukturą techniczną zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego”.
Numer IG.7031.8.2017.EW
Data wydania 2017-02-06
Termin składania uwag do oferty 2017-02-17

Michałowo, dnia 06.02.2017

IG.7031.8.2017.EWZapytanie ofertowena opracowanie dokumentacji projektowej: „Budowa ulic na terenie Michałowa wraz z infrastrukturą techniczną zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego”.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).


Zamawiający:
Gmina Michałowo
Siedziba: ul. Białostocka 11 16-050 Michałowo
REGON 050659438
NIP 9662101673


Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015r poz. 2031), wraz z uzyskaniem decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, na budowę ulic na terenie Michałowa wraz z infrastrukturą techniczną zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego. Zakres zamówienia obejmuje zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, w razie potrzeby kanalizacji deszczowej, uzgodnienie z PGE przebiegu linii energetycznej oraz utwardzenie jezdni wraz z chodnikami.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

 • Projektu budowlanego na:  „Budowa ulic na terenie Michałowa wraz z infrastrukturą techniczną zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego” sporządzonego w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016 poz. 290) i Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462).
  Zamawiający otrzyma od oferenta:
  • Wydruk w/w projektu – 4 egzemplarze wersji oryginalnej,
  • Wydruk projektu wykonawczego – 3 egz.
  • wersję elektroniczną w/w projektu na płycie CD– 1 egz.
 • Przedmiaru robót dla opracowania jw. sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 28 marca 2012 (Dz. U. z 2012 poz. 365).
  • wydruk przedmiaru robót – 2 egzemplarze,
  • wersję elektroniczną przedmiaru robót na płycie CD – 1 egz.
 • Kosztorys inwestorski dla opracowania jw. sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389):
  • wydruk kosztorysu inwestorskiego – 2 egzemplarze,
  • wersję elektroniczną kosztorysu inwestorskiego na płycie CD – 2 egz.
 • Specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych dla opracowania jw. sporządzonej w oparciu o Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  z dnia 28 marca 2012 (Dz. U. z 2012 poz. 365).
  • wydruk specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych – 1 egz,
  • wersję elektroniczną na płycie CD – 1 egz.
 • Inne wymagania, które należy uwzględnić przy realizacji zamówienia:
  • Dokonanie uzgodnienia przebiegu trasy drogi, sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.
  • Informowanie Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązań projektowych.
  • Dokumentacja budowlana wymaga uzgodnienia z Inwestorem we wszystkich fazach projektowania.
  • Projektowane technologie, urządzenia oraz materiały winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane.
  • Zakazuje się użycia nazw własnych produktów w projektach technicznych oraz przedmiarach robót.
  • Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie przez projekt wymogów określonych
   w obowiązujących przepisach prawa
  • W przypadku ujawnienia się wad projektu po jego odbiorze oferent zobowiązuje się do ich
   nieodpłatnego usunięcia w terminie określonym przez Zamawiającego w pisemnym powiadomieniu o ujawnieniu się wad projektu. Realizacja obowiązków określonych w zdaniu poprzedzającym nie wyklucza prawa do dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania.
  • Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej w terenie, dla którego ma być opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz do skalkulowania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia
 • Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
  Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
  Kryterium: najniższa CENA 100%
 • Termin realizacji zamówienia:
  Dokumentację projektową należy dostarczyć wraz z decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej do dnia 31.01.2018r.
 • Miejsce, sposób i termin składania ofert.
  Ofertę należy złożyć do dnia 17.02.2017 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego:
  Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój Nr 1 – biuro podawcze z dopiskiem: opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowa ulic na terenie Michałowa wraz z infrastrukturą techniczną zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego”.
 • Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:
  Pracownik Referatu Inwestycyjno - Geodezyjnego – Emilia Wawreniuk
  tel. (85) 7131777 w godz. od 7.15 - 15.15
  Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
  Wynik postępowania zostanie przekazany telefonicznie lub email.
  Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta.


  Zatwierdził:  Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego jest:
  Formularz ofertowy
  Wzór umowy
  Wypis i wyrys z planu miejscowego
  Mapa do celów projektowychMetryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emiilia Wawreniuk

Data wytworzenia: 2017-02-06

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2017-02-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2017-02-06