Zamówienie Nr IG.7031.76.2017.EW z dnia - ZAPYTANIE OFERTOWE :„Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Michałowie”.

Tytuł ZAPYTANIE OFERTOWE :„Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Michałowie”.
Numer IG.7031.76.2017.EW

Michałowo, dnia 06.10.2017r.

IG.7031.76.2017.EW

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ww. ustawy.

Burmistrz Michałowa zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:

„Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Michałowie”.

 1. Zamawiający:

Burmistrz Michałowa

reprezentujący Gminę Michałowo

ul. Białostocka 11

16–050 Michałowo

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Michałowie. Wykonanie przyłącza polegać będzie na nabudowaniu studni PE śr. 400mm na istniejącym kanale na głębokości ok. 2,50m, który zlokalizowany jest w pasie drogi gminnej w poboczu poza chodnikiem. Przyłącze z rur PVC śr 200 mm w rurze osłonowej stalowej wykonane przeciskiem o długości ok 14mb, zakończone studnią PE śr. 400mm. Po wykonaniu przyłącza należy dostarczyć dla Zamawiającego inwentaryzację powykonawczą.

Wymagany okres gwarancji na wykonanie roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

Cenę oferty należy ustalić jako ryczałt dla całego zakresu zamówienia.

 1. Zakres zadania obejmuje:

Wykonawca w cenie oferty powinien przewidzieć wszystkie koszty mogące powstać w okresie wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: koszty związane z pełnieniem nadzoru kierowniczego nad robotami, organizacją ruchu, zabezpieczeniem i oznakowaniem placu budowy, koszty wywozu odpadów i opakowań pozostałych po zużytych materiałach, koszty utrzymania bezpieczeństwa i higieny na terenie przyległym, na który budowa może oddziaływać oraz wszystkie inne koszty mogące powstać w trakcie realizacji zamówienia.

 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium: najniższa CENA 100% 

 1. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić wg zał. nr 1 w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, wysłać emailem lub umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją:

„Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Michałowie”.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty;

 • wypełniony formularz ofertowy - zał. nr 1;
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2;
 1. Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2017 r.

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia 13.10.2017 r. do godz. 10.00 na adres email: wawreniuk@michalowo.eu lub w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój Nr 1 – biuro podawcze z dopiskiem: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Michałowie”.

 1. Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:

Pracownik Referatu Inwestycyjno - Geodezyjnego – Emilia Wawreniuk, tel. (85) 7131777 w godz. od 7.15 - 15.15

 1. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
 2. Wynik postępowania zostanie przekazany telefonicznie lub email.

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta.

 

Załączniki:

Nr 1. – formularz ofertowy

Nr 2. – oświadczenie

Nr 3. – wzór umowy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Wawreniuk

Data wytworzenia: 2017-10-09

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2017-10-09

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2017-10-09