Zamówienie Nr IG.7031.7.2021.EW z dnia 2021-03-30 - ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadania pn.: „Remont drogi wewnętrznej pomiędzy wsią Kobylanka a Michałowem oraz remont wjazdu na ul. Leśną w Michałowie”

Tytuł ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadania pn.: „Remont drogi wewnętrznej pomiędzy wsią Kobylanka a Michałowem oraz remont wjazdu na ul. Leśną w Michałowie”
Numer IG.7031.7.2021.EW
Data wydania 2021-03-30
Termin składania uwag do oferty 2021-04-09

Michałowo, dn. 02.04.2029

IG.7031.7.2021.EW

 

 

Wszyscy, którzy pobrali zapytanie ofertowe

 

 

 

 

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego z dnia 29.03.2021r na wykonanie zadania pn.: „Remont drogi wewnętrznej pomiędzy wsią Kobylanka a Michałowem oraz remont wjazdu na ul. Leśną w Michałowie”, wyjaśniam co następuje:

 

 

Zapytanie nr 1

  1. Prosimy o zamieszczenie planu sytuacyjnego lub orientacji z zaznaczeniem drogi wewnętrznej oraz wjazdu na ul. Leśną przeznaczonych do remontu w ramach ww. postępowania.

Odp:

Droga wewnętrzna Kobylanka-Michałowo – załącznik nr 1

Wjazd na ul. Leśną w Michałowie – załącznik nr 2.

 

  1. Prosimy o potwierdzenie, że kategoria ruchu remontowanej drogi to KR 1-2

Odp: Kategoria ruchu remontowanej drogi Kobylanka-Michałowo dla KR 1-2

 

  1. Prosimy o informację czy Zamawiający będzie wymagał wykonania mapy poinwentaryzacyjnej. Jeżeli tak, prosimy o informację ile egzemplarzy ma wykonać Wykonawca

Odp: Zamawiający nie będzie wymagał mapy poinwentaryzacyjnej.

 

  1. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada projekt Czasowej Organizacji Ruchu. Jeżeli nie, do kogo będzie należeć koszt jego wykonania?

Odp: Zamawiający nie posiada projektu czasowej organizacji ruchu, koszt jego wykonania leży po stronie Wykonawcy.

 


Michałowo, dnia 29.03.2021r.

IG.7031.7.2021.EW

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ww. ustawy.

Burmistrz Michałowa zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:

„Remont drogi wewnętrznej pomiędzy wsią Kobylanka a Michałowem oraz remont wjazdu na ul. Leśną w Michałowie”

1. Zamawiający:

Burmistrz Michałowa

reprezentujący Gminę Michałowo

ul. Białostocka 11

16 – 050 Michałowo

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

* remoncie drogi wewnętrznej, dz. nr geod. 379 obr. Kobylanka i 1039 obr. Michałowo poprzez ułożenie mieszanki mineralno-bitumicznej wyrównawczej i ścieralnej. Droga o długości 328mb i szerokości 5,0-5,10m.

* remoncie wjazdu na ul. Leśną w Michałowie poprzez ułożenie mieszanki mineralno-bitumicznej wyrównawczej i ścieralnej

 Przed przystąpieniem do ułożenia nawierzchni mineralno-bitumicznej drogę należy oczyścić.

Wymagany okres gwarancji na wykonanie roboty (materiały i robociznę) wynosi min 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

 

Cenę oferty należy ustalić jako ryczałt dla całego zakresu zamówienia.

 

3. Zakres zadania obejmuje:

Wykonawca w cenie oferty powinien przewidzieć wszystkie koszty mogące powstać w okresie wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: koszty związane z pełnieniem nadzoru kierowniczego nad robotami, organizacją ruchu, zabezpieczeniem i oznakowaniem placu budowy, koszty wywozu odpadów i opakowań pozostałych po zużytych materiałach, koszty utrzymania bezpieczeństwa i higieny na terenie przyległym, na który budowa może oddziaływać oraz wszystkie inne koszty mogące powstać w trakcie realizacji zamówienia.

 

 4. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

  1. termin wykonania zamówienia – od dnia przekazania placu budowy do dnia 31.05.2021r.
  2. warunki płatności: przelewem na konto bankowe, termin płatności 30 dni od odbioru końcowego i otrzymania faktury.

5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

Urząd Miejski w Michałowie

ul. Białostocka 11

16 – 050 Michałowo,

Osoba do kontaktu: Emilia Wawreniuk

Tel.: 85 713 17 77

6. Kryteria wyboru ofert:

Najniższa cena.

7. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia8. .

8. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić wg zał. nr 1 w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją:

„Remont drogi wewnętrznej pomiędzy wsią Kobylanka a Michałowem oraz remont wjazdu na ul. Leśną w Michałowie”.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty;

  • wypełniony formularz ofertowy - zał. nr 1;
  • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2;
  • kosztorys ofertowy – zał. Nr 4.

9 Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty sporządzone na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu można składać do dnia 09.04.2021 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój Nr 1 – biuro podawcze z dopiskiem na kopercie:

Oferta na; „Remont drogi wewnętrznej pomiędzy wsią Kobylanka a Michałowem oraz remont wjazdu na ul. Leśną w Michałowie”.

Załączniki:

Nr 1. – formularz ofertowy

Nr 2. – oświadczenie

Nr 3. – wzór umowy

Nr 4 – kosztorys ofertowy

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Wawreniuk

Data wytworzenia: 2021-03-30

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2021-04-02

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2021-03-30