Zamówienie Nr IG.7031.69.2017.EW z dnia 2017-08-21 - Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1453B na terenie gruntów wsi Łuplanka Stara i Łuplanka Nowa wraz z budową zbiornika odparowującego”.

Tytuł Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1453B na terenie gruntów wsi Łuplanka Stara i Łuplanka Nowa wraz z budową zbiornika odparowującego”.
Numer IG.7031.69.2017.EW
Data wydania 2017-08-21
Termin składania uwag do oferty 2017-08-29

Michałowo, dnia 21.08.2017

IG.7031.69.2017.EW

Zapytanie ofertowe

na opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej nr 1453B na terenie gruntów wsi Łuplanka Stara i Łuplanka Nowa wraz z budową zbiornika odparowującego”.

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 2260) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).

  1. Zamawiający:

Gmina Michałowo

Siedziba: ul. Białostocka 11 16-050 Michałowo

REGON 050659438

NIP 9662101673

  1. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1453B na terenie gruntów wsi Łuplanka Stara i Łuplanka Nowa wraz z budową zbiornika odparowującego. Dokumentacja powinna zawierać przebudowę nawierzchni drogowej, przebudowę istniejących przepustów (2szt) oraz budowę zbiornika odparowującego, do gromadzenia wód deszczowych i roztopowych.

  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

1)    Karty informacyjnej przedsięwzięcia

2)    Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

3)    Badania geotechniczne gruntu

4)   Projektu budowlanego na:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1453B  na terenie gruntów wsi Łuplanka Stara i Łuplanka Nowa wraz z budową zbiornika odparowującego”  sporządzonego w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016 poz. 290.) i Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462).

Zamawiający otrzyma od oferenta:

a)Wydruk w/w projektu – 4 egzemplarze wersji oryginalnej,

b)wersję elektroniczną w/w projektu na płycie CD– 1 egz.

5)   Przedmiaru robót dla opracowania jw. sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 28 marca 2012 (Dz. U. z 2012 poz. 365).

a)wydruk przedmiaru robót – 2 egzemplarze,

b)wersję elektroniczną przedmiaru robót na płycie CD – 1 egz.

6)   Kosztorys inwestorski dla opracowania jw. sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389):

a)wydruk kosztorysu inwestorskiego – 2 egzemplarze,

b)wersję elektroniczną kosztorysu inwestorskiego na płycie CD – 2 egz.

7)   Specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych dla opracowania jw. sporządzonej w oparciu o Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  z dnia 28 marca 2012 (Dz. U. z 2012 poz. 365).

a)wydruk specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych – 1 egz,

b)wersję elektroniczną na płycie CD – 1 egz.

8)   Projektu Stałej Organizacji Ruchu – 2 egz.

9)   Projektu Czasowej Organizacji Ruchu – 2 egz.

  1. Inne wymagania, które należy uwzględnić przy realizacji zamówienia:

1)       Dokonanie uzgodnienia przebiegu trasy drogi i lokalizacji zbiornika retencyjnego.

2)       Informowanie Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązań projektowych.

3)       Dokumentacja budowlana wymaga uzgodnienia z Inwestorem oraz z Powiatowym Zarządem Dróg w Białymstoku we wszystkich fazach projektowania.

4)       Projektowane technologie, urządzenia oraz materiały winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

5)       Zakazuje się użycia nazw własnych produktów w projektach technicznych oraz przedmiarach robót.

6)       Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie przez projekt wymogów określonych
w obowiązujących przepisach prawa

7)       W przypadku ujawnienia się wad projektu po jego odbiorze oferent zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie określonym przez Zamawiającego w pisemnym powiadomieniu o ujawnieniu się wad projektu. Realizacja obowiązków określonych w zdaniu poprzedzającym nie wyklucza prawa do dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania.

8)       Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej w terenie, dla którego ma być opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz do skalkulowania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia

  1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium: najniższa CENA 100%

  1. Termin realizacji zamówienia:

Dokumentację projektową należy dostarczyć do Zamawiającego do 31.12.2017r.

  1. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia 29.08.2017 r. do godz. 10.00 na adres email: wawreniuk@michalowo.eu lub w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój Nr 1 – biuro podawcze z dopiskiem: opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1453B  na terenie gruntów wsi Łuplanka Stara i Łuplanka Nowa wraz z budową zbiornika odparowującego”.

  1. Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:

Pracownik Referatu Inwestycyjno - Geodezyjnego – Emilia Wawreniuk

tel. (85) 7131777 w godz. od 7.15 - 15.15

  1. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
  2. Wynik postępowania zostanie przekazany telefonicznie lub email.

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta.

        Zatwierdził:

 

Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego jest:                                                    

ü Formularz ofertowy

ü Wzór umowy

ü Mapy do celów projektowych

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Wawreniuk

Data wytworzenia: 2017-08-24

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2017-08-25

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2017-08-24